علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

بیماریها در طب سنتی به دودسته اصل بیماریهای ساده وبیماریهای مرکب تقسیم بندی می شده اند .وبیماریهای ساده به سه دسته : 1- سوء مزاج 2- سوء ترکیب 3- تفرق واتصال دسته بندی شده اند . سوء ترکیب در سوء ترکیب ساختار عضوی از بدن غیر طبیعی است که خود به سه دسته تقسیم می شود . الف ) شکل ظاهر ایراد دارد ( مثلاً شخصی که یک با پای خمیده متولد می شود که اصطلاحاً پاچنبری گفته می شود .) ب ) اندازه عضو ایراد دارد ( مثلاً شخصی که یک پایش از پای دیگر بطور مادرزادی بلندتر است ) ج ) تعداد عضو غیر طبیعی است ( مثلاً کسی که بطور مادرزادی در هر دست 6 انگشت دارد ویا کسی که با یک دست متولد می شود .) تفرق واتصال در تفرق واتصال پیوستگی بافتی دراعضاء مثلاً بعلت جراحت از بین رفته ( زخمها وجراحت ها ) ویا پیوستگی بافتی دراعضاء بطور ناموزن ایجاد شده است ( مثلاً استخوانی که پس از شکستن بدجوش خورده باشد .) سوء مزاج سوء مزاج یعنی این که مزاج طبیعی شخص از حالت اعتدال خود خارج شود واین عدم اعتدال مزاجی موجب بیماری شخص گردد. بنابراین باید ابتدا مزاج طبیعی شخص را تشخیص دهیم . بطور کلی در هر سنی یک مزاج غالب تر است : در سن رشد ( یعنی تا 30 سالگی ) بیشتر حرارت ورطوبت غالب است یعنی مزاج دموی ( خونی ) در سن 30 تا 60 سالگی حرارت روبه کاهش می گذارد وسردی وخشکی یعنی مزاج سوداوی غالب می شود . دربالای 60 سالگی فرد متغیر المزاج می شود ونوع مزاج او تابع خوراکش می شود . بطور کلی 8 نوع مزاج داریم : 1- سرد 2- گرم 3- تر 4- خشک 5- سردو تر ( بلغمی ) 6- سردو خشک ( سوداوی ) 7- گرم وتر ( دموی ) 8- گرم وخشک ( صفراوی ) بیماریهای مرکب از ترکیب دویا بیشتر از بیماریهای ساده رخ می دهد . بهترین مثال آن یک آبسه است که هم بعلت سوء مزاج رخ می دهد با تورم اش سوء ترکیب در عضو ایجاد می کند وهم اتصال طبیعی بافت را بهم زده است . درمان پس از آنکه نوع بیماری تعیین شد که آیا سوء ترکیب ، تفرق واتصال ویا سوء مزاج است درمورد سوء ترکیب وتفرق واتصال روشهای درمانی پیشرفته وگاه جراحیهایی لازم است که بیان آنها دراین نوشتار نمی گنجد . درمورد سوء مزاج ، به روشهای گفته شده وهمچنین با توجه به رژیم غذایی () مریض نوع سوء مزاج بیمار را تعیین می کنیم وبا بکارگیری غذاها ودر صورت نیاز داروها واعمال بالید ( یعنی اعمال با دست مثل حجامت که درمان اصلی سوء مزاج دموی ( غلبه خون ) است ) مزاج بیمار را روبه اعتدال می آوریم .مثلاً اگر بیمار مزاجش روبه سردی رفته ( یعنی سوء مزاج سرد(بارد) پیدا کرده یا به اصطلاح عمومی " بیمار سردی اش کرد ه است "غذاها ودر صورت نیاز داروهای گرم مزاج به بیماری می دهیم وهمین طور درمورد سایر سوء مزاج ها که دربخش سوء مزاج شرح داده شدند . نکته مهم این است که علت بسیاری از بیماریها وجود مشکل در ضروریات شش گانه است ( که قبلاً توضیح داده شد .) لذا باید به اصلاح اشکالات موجود در آنها ( مثلاً تغییر کیفیت هوای تنفسی اصلاح رفتارهای فردی ، اصلاح میزان تحرک فرد و... ) همزمان با سایر تداببِر درمانی(اصلاح مزاج و...) پرداخت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

حکما معتقد بوده اند که برای این که انسان بتواند به زندگی خود بطور طبیعی ادامه دهد نیاز به 6 چیز ضروری دارد : 1- هوا از نظر لطافت ، غلظت ، حرارت ، سرما ، اختلاط با اجزاء زمین ، اختلاط با دودها یا عا ری از آنها بودن، تأثیرات متفاوت در بدن دارد . بعنوان مثال هوای مخلوط با مواد عفونی ( هوای گندابها ) موجب بیماری در بدن می شود .برعکس هوای عاری از مواد عفونی موجب صحت می شود . 2- مأکولات ومشروبات هیچ انسانی بدون خوردن وآشامیدن نمی تواند زنده بماند . خود این که انسان چه بخورد وبیاشامد بسیار مهم است ونیاز به دانش تغذیه دارد . 3- احتباس واستفراغ احتباس یعنی نگه داشتن بعضی از اجزاء ضروری در بدن مثلاً نگه داشتن آب به اندازه لازم در بدن واستفراغ یعنی فارغ شدن از اجزاء غیر ضروری واضافی بعنوان مثال استفراغ مواد سمی خون توسط کلیه () ها که ادرار نام دارد.اگر شخصی نتواند مواد ضروری مورد نیاز خود را دربدن نگه دارد ویا مواد سمی وزیادی بدنش را دفع کند دچا بیماری می شود .( معنی استفراغ دراینجا با آن استفراغ استفاده شده در جامعه متفاوت است .) 4- ریاضت واستراحت ریاضت منظور تحرک است واستراحت همان استراحت یا سکون است .بساری از اعمال بدنی دراستراحت رخ می دهد .انسانی که نتواند به اندازه استراحت کند دچار بیماری می شود وانسانی هم که تحرک لازم را نداشته باشد همین طور . 5- اعراض نفسانی منظورهمین حالات شادی ، غم ، عصبانیت و ... است که درانسانها رخ می دهد ودر یک فرد طبیعی اینها لازم است وبه اندازه اگر باشد موجب صحت وسلامتی می شود . 6- نوم ویقظه منظور خواب وبیداری است . خواب باعث می شود قوام عضلانی تقویت شود وحیات برای انسان قابل تحمل شود . همچنین خواب اثرات بسیار دیگری در بدن دارد . این خواب وبیداری نیز باید به اندازه باشد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

ارواح ایجاد یک نیروهایی در بدن می کنند که به آنها قوی گویند . توجه : توضیح مبحث اندام وهمچنین ارواح وقوی بسیار گسترده است که برای گسترش بحث وتوضیح بیشتر میتوانید به کتاب قانونچه چغمینی ، ویا کتاب قانون در طب بوعلی سینا جلد اول مراجعه کنید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

طبق تعریف حکما ارواح جمع روح است ولی منظور از این روح آن روح غیرمادی مشهور نیست بلکه طبق تعریف این روح ماده است وجسم لطیفی است که از لطافت بخارهای اخلاط حاصل میشود وسر منشاء نیرو در بدن است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

منظور همان اعضاء مختلف بدن ()مانند قلب () ، کلیه ، ریه ، استخوان و... است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

اخلاط جمع خلط است وخلط جسم سیال وتری است که غذا () پس از هضم به آن تبدیل می شود .توضیح آنکه حکما معتقد بوده اند وقتی غذا خورده می شود اول توسط معده () به کیموس معدی ( منظور مایعی خمیری شکل حاصل از هضم غذا در معده است ) تبدیل می شود که به این عمل طبخ معدی یا طبخ اول گویند سپس از طریق مجاری ناپیدای روده توسط عروق ماساریقا به کبد () رفته در آنجا پخته ( در اصطلاح امروزی متابولیزه ) می شود که به آن طبخ دوم گویند آنگاه رگی که از کبد خارج می شود حاوی مایعی است که اگر در لوله ای شیشه ای ریخته شود ومدتی بماند این مایع به چند طبقه تقسیم می شود که به آنها اخلاط گویند . دز ته لوله مقداری ماده سیاه وسنگین که مقدارش خیلی کم است خواهیم داشت که خلط سوداوی نامیده می شود . روی سودا () سه خلط دیگر بلغم ،دم ( خون () ) وصفرا قرارمی گیرد .سودا دارای کیفیت سرد وخشک است .بلغم ، سرد وتر ودم گرم وتر وصفرا گرم وخشک . به این خون ،بلغم ،صفرا وسودا اخلاط چهارگانه گویند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

امزجه جمع مزاج به معنی به هم آمیختن است ودر اصطلاح به کیفیت حاصله ازترکیب وبه هم آمیختن ارکان اربعه گویند .9 نوع مزاج داریم : 1- مزاج معتدل 2- مزاج سرد 3- مزاج گرم 4- مزاج تر 5- مزاج خشک 6- مزاج گرم وتر 7-مزاج گرم وخشک 8- مزاج سرد وتر 9- مزاج سرد وخشک

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

حکما معتقد بوده اند که تمام اشیاء در عالم ازچهارعنصر تشکیل شده اند : آب – آتش – باد وخاک البته باید دانست منظور از این آب آن آب در دسترس ما نیست همچنین در مورد آتش وبادوخاک . بلکه این ها تمثیل هستند . به این معنی که حکما اجسام را از نظر سبکی وسنگینی به این شکل تقسیم بندی می کرده اند : سبکی مطلق ( نهایت سبکی ) – سبکی نسبی –سنگینی نسبی وسنگینی مطلق ( نهایت سنگینی ) آنوقت آتش بعنوان تمثیل ونماد سبکی مطلق ، باد بعنوان نماد سبکی نسبی ،آب بعنوان نماد سنگینی نسبی وخاک بعنوان نماد سنگینی مطلق بکارمی رفته است .از سوی دیگر ، کیفیت اجسام را به چهار دسته : 1- سردی 2- گرمی 3-تری 4-خشکی تقسیم بندی می کرده اند .آنگاه چهار عنصر فوق علاوه بر نمادهای ذکر شده از نظر کیفیات چهار گانه به شکل زیر بوده اند : آب دارای خاصیت سردی وتری ، آتش دارای خاصیت گرمی وخشکی ،باد دارای خاصیت گرمی وتری وخاک دارای خاصیت سردی وخشکی .به این آب وآتش باد وخاک اصطلاحاً عناصر یا ارکان می گفته اند .( ارکان اربعه ) .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

عواملی خارجی یا داخلی وجود دارند که در ساختار اخلاط و مزاج ما دخالت می کنند و موجب نگهداری سلامت ما و یا موجب از بین رفتن سلامت ما می شوند که به آن ها اسباب ضروریه یا سته ضروریه و یا اسباب سته می گویند که عبارتند از غذا و نوشیدنیها، هوا، احتباس و دفع، خواب و بیداری، حرکت و سکون و نهایتاً اعراض نفسانی.

در طب سنتی برای هر یک از این شش مورد تدابیری توصیه شده است که در ذیل به برخی از تدابیر مربوط به آداب غدا خوردن اشاره می گردد:

۱- قبل، حین و تا ۲ ساعت پس از غذا آب نخورید.
۲- قبل از غذا و بعد از غذا دو بار انگشت خود رابه نمک بزنید و به دندانهای خود بکشید.
۳- دو وعده غذا در روز، ابتدای روز و ابتدای شب میل کنید و اگر عادت به خوردن ناهار دارید آن را سبک میل کنید.
۴- غذا را خوب بجوید.
۵- با آرامش و آهستگی غذا بخورید.

دیگر نکات ضروری در صرف غذا در ادامه ذکر شده است:

 • - سعی نمایند که غذا از نوع دوای غذایی نباشد و در صورت استفاده، بهتر است همراه با آن از مصلحات آنها استفاده شود.
 • - مقدار غذا نباید به قدری زیاد باشد که باعث فساد گردد، همچنین کم نیز نباشد که باعث ضعف و لاغری و سقوط قوت شود.
 • - زمانی که هنوز مقداری اشتها به غذا داشته باشد دست از غذا خوردن بکشد.
 • - سکون و آرامش بعد از غذا داشته باشد زیرا سکون برای هضم لازم است. البته چند قدم حرکت کردن بعد از غذا مفید است چرا که سبب قرار گرفتن غذا در قعر معده می‌گردد. به طور کلی حرکت خفیف پس از غذا مناسب است ولی حرکات شدید توصیه نمی‌شود.
 • - بدون اشتهای واقعی غذا میل ننماید و در زمان گرسنگی واقعی نیز از به تأخیر انداختن غذا اجتناب کند؛ زیرا این کار موجب ریخته شدن صفرا و مواد نامناسب به معده می‌گردد و تأخیر غذا بیش از نیم ساعت و نهایت یک ساعت خوب نیست.
 • - غذاهای مختلف را در یک وعده مصرف نکند چون سبب تحیّر طبیعت و سوءهضم می‌شود.
 • - زمانی که غذا هنوز در معده بوده و هضم نشده است از مصرف هر گونه خوراکی دیگر پرهیز نماید؛ زیرا که سبب عدم هضم و فساد هر دو غذا می‌شود.
 • - در دو روز سه بار غذا کامل (مفصل) میل نماید به این نحو که روز اول صبح و شام، و روز بعد ناهار میل کند.
  از مداومت بر یک نوع غذا پرهیز نمایند.
 • - غذای تابستان باید سرد بالفعل و زمستان گرم بالفعل باشد؛ به جهت اینکه ظاهر بدن در تابستان گرم است و اگر غذای گرمی بخورد ظاهر و باطن هر دو گرم شده و هضم ضعیف می‌شود. همچنین در زمستان، ظاهر سرد است پس هرگاه باطن با ورود غذای سرد، سرد شود باعث خاموش شدن حرارت غریزی می‌گردد. در دو فصل دیگر باید غذا معتدل باشد.
 • - از طعام بی‌مزه اجتناب نمایند زیرا که باعث از بین رفتن اشتها است.
 • - مداومت بر ترشیجات موجب ضعف و لاغری و مضر اعصاب است و  همچنین غذاهای بی‌مزه موجب کاهش اشتها و خستگی می‌شوند و غذاهای شیرین و چرب اشتها را از بین می‌برند و بدن را گرم می‌کنند و غذاهای شور لاغری و خشکی می‌آورند و برای چشم مضر هستند.
 • – مضرات غذاهای شیرین و چرب را با غذاهای ترش می‌توان رفع کرد و بالعکس مشکل غذاهای بی‌مزه با شوری و تندی قابل رفع است.
 • - رعایت عادات در دفعات غذا و کیفیت و کمیت و اوقات غذا خوردن بنماید؛ زیرا که عادت حکم طبیعتِ دوم را دارد.
 • - غذاهای مرطب بارد مانند خورشت کدو، سوپ جو و ترشی‌های مرطب مانند تمرهندی و نارنج و غوره برای افراد صفراوی مزاج و غذاهای سرد که از بین برنده رطوبات باشد مانند غذاهای ترش برای افراد دموی مزاج مناسب‌تر است. افراد بلغمی مزاج به غذای گرم و لطیف مثل گوشت گنجشک و کبک با دارچین و زیره احتیاج دارند و بهتر است سوداوی مزاج‌ها غذاهای رطوبت‌بخشِ معتدل مانند گوشت بره و زرده تخم مرغ استفاده نمایند.
 • - در خوردن، رعایت ترتیب غذاها را نمایند که غلیظ را (مثل خورشتها و کبابها) در اول تناول نمایند و لطیف را (مثل سالاد بافاصله زمانی کوتاهی حداقل ۱۰ دقیقه) بعد از آن، به‌ جهت اینکه قوه هاضمه در قعر معده بیشتر است اول قسمت غلیظ را هضم می‌نماید و بعد از آن لطیف را و در هضم هر دو مساوی خواهند بود. البته در ترتیب مصرف غذاها، باید به مزاج معده و میزان گرسنگی نیز توجه نمود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

افراد داراى طبع گرم

این افراد به طور معمول داراى بدنى گرم اند و با خوردن غذاهاى گرمى بخش دچار مشکل مى شوند ، صورت آن ها جوش مى زند، بدنشان داغ مى شود، گهگاه دچار  خارش پوست مى شود، پوست سرشان تولید شوره مى کند و دچار عطش می شوند. عنصر آتش در این کونه افراد غلبه دارد و دماى بدنشان نسبت به سایرافراد بیشتر است ، معمولأ حدود نیم تا یک درجه تب دارند، زود عصبى مى شوند، ولى در مجموع  خون گرم و خوش برخوردند. کلأ همه ى طبع ها، اعم ازگرم ، سرد و معتدل ارثى است و انسان در به وجود آمدن آئها دخالت چندانى ندارد و همان گونه که قبلأ توضیح داده شد، بیشتر به عواملى از قبیل عوامل ژنتیک، شرایط محیطى و آب و هوایى و تغدیه بستگى دارد. تعداد افراد داراى طبع گرم نسبت به افراد داراى طبع سرد کمتر است.

 

افراد داراى طبع سرد

اکثریت مردم جهان از طبع سرد برخوردارند. این افراد معمولأ داراى پوست سفید هستند و یکى از علت هاى مهم آن ، فعال بودن سیستم بلغم یا لنفاتیک است. این افراد میل زیادى به لبنیات ، به خصوص ماست دارند و زودتر از بقیه دچار بیمارى نقرس و رماتیسم مى شوند، پرخواب هستند و  به راحتى نمى تواننداز رختخواب جدا شوند، غذایشان دیر هضم می شود، عمومأ سست و لخت اند و شاداب نیستند، استعداد چاقى در آنان زیاد است ، موى سرشان زودتر از موعد مقرر سفید مى شود و مى ریزد، معمولأ انسانهای خوش مشرب و خوش گذرانى هستند و دیرتر از بقیه عصبى مىشوند. افرادى که از طبع سرد برخوردارند اگر رعایت حال خود را نکند زودتر از دیگران دچار بیماریهاى صعب العلاج از قبیل بیماری ام اس (MS) بیماری إى ال اس (ALS) و پارکینسون مى شوند.

 

 

افراد داراى طبع معتدل

افرادی که داراى چنین طبعى هستند معمولأ بین گرم و سرد قرار دارند. تعداد این قبیل افراد در جامعه نسبت به سایر طبع ها کم است . چنین افرادى نسبت به غذا حساسیت زیادى نشان نمى دهند و معمولأ هر نوع غذایى با طبع این گونه افراد سازگارى دارد و نسبت به بقیه ى مردم کمتر دچار بیمارى وکسالت مى شوند.

اما افرادى که داراى چنین  طبعى هستند در درازمدت دچار بیماریهاى سختى می شوند و دلیل آن هم این است که غذا روى چنینن افرادى به سرعت  تأثیر نمی گذارد و همین امر باعث می شود که سموم به مرور در بدن آنان جمع شود و در دراز مدت تأثیر خود را بگذارد.////////////////////////////////////////////////

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

درگذشته هاى نه چندان دور مردم نسبت به غذاهاى مصرفى روزانه ى خود اطلاعات زیادى داشتند ومى دانستند که چه باید مصرف کنند و چگونه طبخ کنند و چه نوع مواد غذایى براى بدنشان مفید است .

به عنوان مثال، یکى ازغذاهاى سنتى ما ایرانیها کشک وبادمجان است که غذاى خوشمره اى است. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا کشک را همراه ما بادمجان مصرف مى کنند و نه همراه با کدو؟! علت آن است که چون مردم در قدیم طبع و مزاج خود را بهتر از امروز مى شناختند، از این رو بعضى از آنها اصلأ بادمجان مصرف نمى کردند و بعضى هم که مصرف می کردند، به صورت کشک وبادمجان استفاده مى کردند تا مزاج غذای خود را متعادل کنند.

 بادمجان به تنهایى ایجاد سودا مى کند. یعنى خلط سودا را در بدن افزایش مى دهد و زیاد شدن این خلط دربدن موجب بیماریهاى پوستى، ناراحتیهاى اعصاب وروان مى شود، همچنان که استفاده ازکشک به تنهایى موجب لحتى بدن،بى خوابى ودربعضى ازافراد، موجب بروزبیماریهایى مانند صرع مى شود. این درحالى است که کشک و بادمجان مضرات هیحکدام از این دو را ندارد. زیرا بادمجان از نظر مزاج گرم و خشک، و کشک، سرد و خشک است. با مخلوط کردن این دو با یکدیگر،غذایى به دست مى آید که از نظر طبع معتدل است. شناخت مزاج خود و نیز شناخت مزاج غذاها موجب مى گردد انسان از موادغذایى به نحو احسن استفاده کند وکمتر مبتلا به بیمارى یا کسالت شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

غذاهای مفید برای کبد

 

غذاهای مفید برای کبد عبارتند از:
انواع میوه جات، سبزیجات، بخصوص کاهو و هویج و خیار، روغن زیتون، انار و شاتوت که اثر معجزه آسایی روی کبد دارند. در حقیقت شاتوت ضد هپاتیت است. انواع بذرهای ملین از قبیل خاکشیر، اسفرزه، بارهنگ، تخم ریحان و تخم شربتی، بالنگو، شیرخشت، ترنجبین، فلوس به مقدار کم، سوپ جو، آش جو، نان جو، بخصوص نان جوی دوسر و نوشیدن روزانه حداقل شش لیوان آب خنک نیم ساعت قبل و دو ساعت و نیم بعد از غذا، سالاد فصل همراه با لیموترش تازه و روغن زیتون قبل از غذا، زرشک و آب زرشک، عسل، کشمش، توت و انجیر، برگه هلو و برگه زردآلو، کدو خورشتی، کدو حلوایی، کنجد، اسطوخودوس، بادرنجبویه، کاسنی، آب مرکبات، مغز بادام خام.

با تغذیه صحیح و مناسب می توان کبد را سالم نگه داشت. در واقع سالم بودن کبد مساوی است با سلامت جسم و روح. یکی از شگفتی های کبدترشح ماده ضد ویروسی است به نام اینترفرون. این ماده زمانی تولید می شود که کبد در نهایت سلامت باشد. پس باید از این اندام شگفت نهایت مراقبت انجام شود.
آیا نمی توان عظمت خدا را در کبد دید؟

 

غذاهای مضر برای کبد

غذاهای مضر برای کبد عبارتند از:
چای، شیرینیجات قنادی، سرخ کردنی، پرخوری، غذاهای چرب و پرحجم، ماست، نوشابه، آب یخ، تخم مرغ، شور، نمک زیاد، ترشیجات سرکه، فلفل و ادویه جات تند به مقدار زیاد، سیر زیاد، تمام غذاهای ساندویچ فروشی ها، غذاهای فریز شده، غذاهای زودپز شده، سس، رب، بادمجان زیاد، نوشیدن مایعات همراه با غذا و یا بلافاصله بعد از آن، تنقلات مصنوعی، آجیل شور، خرده خرده غذا خوردن، یعنی اینکه دهان پیوسته بجنبد، ماکارونی، آش رشته، انواع دخانیات، مشروبات الکلی که موجب سیروز کبدی می شوند. عصبی شدن و حرص خوردن، یبوست مزاج، تنبلی و عدم فعالیت فیزیکی، خواب زیاد، تند و سریع غذا خوردن، گوشت زیاد از عوامل دیگری است که برای کبد مضر است.

کبد اندام فوق العاده حساسی است که اگر از آن مراقبت نشود، سریع دچار کم کاری و بیماری می شود. سعی کنید در محافظت از این اندام نهایت سعی و کوشش را انجام دهید. زیرا کبد عضو فوق العاده مفیدی است که حتی با کمترین غم و اندوه آزرده شده و آنزیم های SGPT و SGOT آن به سرعت ترشح شده و زیاد می شوند. همچنین است آنزیم LDH خون که ازدیاد آن بسیار خطرناک است. خوردن ماست به علت داشتن اسید لاکتیک فراوان این آنزیم را افزایش می دهد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

 1. این مقدار کلسیمی که امروزه توصیه می شود استفاده شود منطقی نیست. استفاده از سه لیوان شیر روزانه که برابر است با 1000 میلی گرم کلسیم در روز که 900 میلی گرم آن از طریق مدفوع و 100 میلی گرم آن از طریق ادرار دفع می شود.
 2. کلسیم در بدن به تنهائی قابل جذب نمی باشد.
 3. کلسیم در بدن زمانی قابل جذب است که همراه با فسفات و ویتامین D باشد.
 4. یکی از راه های جذب این ویتامین استفاده از نور مستقیم آفتاب که با پوست درتماس باشد.
 5. جذب کلسم و فسفات از روده:
  کلسیم به مقدار ناچیزی از روده جذب می شود.زیرا بسیاری از ترکیبات آن نسبتاً نا محلول بوده و هم چنین کاتیونهای دو ظرفیتی بطور کلی از مخاط روده به خوبی جذب نمی شوند.
 6. کلسیم تمایل دارد که ترکیبات فسفات کلسیم تقریباً غیر محلول تشکیل دهد که نمی توانند جذب شوند بلکه از راه مدفوع دفع گردند.
 7. دفع کلسیم در مدفوع و ادرار
  میزان جذب خالص کلسیم: حدود نه دهم کلسیمی که روزانه خورده می شود از طرِیق مدفوع و یک دهم باقیمانده از راه ادرار دفع می گردند. (دقت شود).
 8. یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل کنندة‌ میزان دفع کلسیم هورمون پاراتیروئید است.
 9. ویتامین D یک اثر قوی بر افزایش جذب کلسیم از روده و همچنین اثرات مهمی بر رسوب استخوان و جذب مجدد استخوان دارد.
  خود ویتامین D مادة فعالی نیست که موجب بروز این اثرات می شود بلکه ویتامین D می بایستی ابتدا از طریق یک سری متوالی واکنشها در کبد و کلیه ها بصورت فرآوردة‌ فعال نهائی یعنی:
  1، 25 – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول در آید که منجر به تشکیل این ماده از ویتامین D می شود.
 10. هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد. اثرات تضعیفی افزایش غلظت کلسیم هنگامیکه غلظت کلسیم خون از حدود 12 میلی گرم درصد بالا تر رود  شروع به پیدایش کرده و درغلظت بالا تر از 15 مبلی گرم  درصد بارز می شوند. هنگامیکه غلظت کلسیم از حدود 17 درصد میلی گرم درصد در مایعات بدن بالا تر می رود، فسفات کلسیم در سراسر بدن رسوب می کند.
 11. مصرف زیاد کلسیم موجب عدم تعادل کلسیم و فسفات می شود که در این حالت فسفات از طریق ادرار دفع می شود. (نسبت کلسیم به فسفات نباید بیش ار 1,3 تا 2 باشد).
 12. مقدار کلسیم موجود در یک دسی لیتر خون باید بین 8,3 تا 10 میلی گرم باشد در صورت  افزایش کلسیم از این مقدار فید بکی به غدد پاراتیروئید ارسال شده و این غدد از کار خواهد افتاد و دیگر کلسیمی جذب نخواهد شد.
 13. کلسیم زمانی قابل جذب است که محیط قلیائی باشد و جالب توجه این که در محیط اسیدی کلسیم قابل جذب نیست. در این محیط معمولاٌ بدن از کلسیم موجود در استخوان برداشته و مورد استفاده قرار می دهد که  در نتیجه بمرور سائیدگی استخوان اتفاق می افتد.
 14. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص روزانه مقداری نرمش و ورزش معقول انجام دهد در غیر این صورت جذب کلسیم مختل خواهد شد.
 15. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص از سیستم گوارش سالمی بر خوردار باشد. سالم بودن روده ها برای جذب کلسیم خورده شده.
 16.  کلسیم در صورتی قابل جذب است که انسان از کبد سالمی بر خوردار باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به 25 – هید روکسی کوله کلسیفرول در کبد.
 17. کلسیم زمانی قابل جذب است که فرد کلیه های سالمی را داشته باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به 1،25 – دی هیدروکسی کوله کلسیفرول در کلیه ها.
 18. در صورت عدم فعالیت غدد پاراتیروید جذب کلسیمی صورت نخواهد گرفت.
 19. سالم بودن غده تیروئید که موجب متابولیسم می شود.
 20. ماست یکی از لبنیات رایج در جیره غذائی مردم است که مضرات فراوانی دارد از جمله:
  الف: 25 درصد ماست اسید لاکتیک است.
  ب: اسید لاکتیک موجب تضعیف نرونهای مغزی می شود.
  ج: این ماده موجب اسیدی بودن محیط شده و جذب مولکولهای کلسیم دچار اشکال می شود
  د: ماست موجب یبوست مزاج شده و گرفتاریهای عدیده ای را موجب می شود.
  ه: بر اثر یبوست مزاج سم خطر ناکی بنام پتومائین  و گازهای سمی از جمله اندل , اسکاتل , فنل و سولفور در روده تولید شده و دوباره جذب خون شده و سیستم عصبی را مختل میکند.
 21. شیر دارای قندی است به نام لاکتوز که برای جذب آن در بدن نیاز به آنزیم لاکتاز دارد , در افراد بزرگ سال این آنزیم معمولاٌ وجود ندارد.
 22. افراد بزرگسال بر اثر نوشیدن شیر عموماٌ دچار اختلالات گوارشی می شوند.
 23. کلسیم مازاد موجب رسوب در نقاط مختلف بدن از جمله: پاشنه پا , (خار پاشنه) لکنچه کلیه , (سنگ کلیه) انتهای استخوان دنبالچه (بزرگ شدن این استخوان) و در قسمتهای مختلف بدن بصورت رسوبات کلسیمی (تومورهای کلسیمی) می شود.
  توجه: کلسیم مگر فقط در لبنیات است که اینقدر توصیه می شود ؟
 24. رسوب کلسیم مازاد در دیواره عروق کرونر قلب و ایجاد آرتریو اسکلروزیز می کند.
 25. وجود ماده ای بنام آفلاتوکسین در لبنیات که بسیار خطر آفرین است، زیرا بر اثر استفاده از نان خشک کپک زده در جیره غذائی دام موجب انتقال این ماده از نان به شیر می شود.
  این ماده سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
 26. استفاده از این مقدار کلسیم ( 1000میلی گرم در روز ) موجب آرتروز می گردد.
  زیرا همانطور که قبلاٌ متذکر شدم این مقدار کلسیم جذب نمی شود.
 27. استفاده از این مقدار لبنیات موجب عدم تعادل مغز و افزایش مایعات مغزی می شود.
 28. استفاده از لبنیات بطور مداوم باعث خواب آلودگی در شخص می شود.
 29. این نوع افراد از انجام فعالیتهای فکری دقیق سریع خسته شده و زود عصبی می شوند.
 30. استفاده مدام از لبنیات موجب دردهای شدید پریود در بانوان شده و بمرور نظم پریود آنها مختل شده و بمرور دچار بیماری آمنوره ثانویه می شوند.
 31. استفاده مکرر از لبنیات خصوصاً ماست موجب ضعف رفتن پا از زانو به پائین می شود.
 32. در مجموع استفاده از لبنیات زیاد موجب دردهای استخوانی می شود.
  توجه: در مجموع لبنیات بخاطر اسیدی بودن برای سیستم اسکلت و استخوانبندی مضرمیباشد.
  هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد.
 33. بر اثر فعالیت در ماهیچه های بدن لاکتات ایجاد شده و موجب خستگی شخص می شود جالب توجه  اینکه 25 درصد ماست اسید لاکتیک بوده و با مصرف این مواد غذائی در حقیقت خستگی را به بدن تزریق می کنیم و ساعتها بخواب می رویم.
 34. برای افرادی که دارای یبوست مزاج هستند خوردن ماست بسیار خطر آفرین است.
 35. استفاده از ماست برای کودکان خطرناک بوده زیرا هیدروژن موجود در مغز را زیاد کرده و به همین خاطر جریانات خون مغزی افزایش پیدا کرده وکودکان دچار پیش فعالی می شوند.
 36. استفاده مکرر از ماست و سایر مواد لبنی شرایط ایجاد اسیدوز را در بدن افزایش می دهد.
 37. برای ماندگاری مواد لبنی مانند دوغ ماده نگهدارنده ای مانند: بنزوات به آن اضافه می کنند که این ماده در محیط اسیدی تبدیل به بنزوئین می شود که بسیار خطرناک است.
 38. نوشیدن دوغ همراه غذا موجب مختل شدن شیره گوارشی می شود.
 39. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماری صرع می شود.
 40. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماریهای اتو ایمیون مانند: روماتیسم مفصلی خواهد شد.
  (بخاطر اسیدی بودن این ماده و موجب عدم جذب کلسیم و فسفات).
 41. استفاده از ماست موجب افزایش آنزیم (LDH) در خون می شود.
  زیرا وجود اسید لاکتیک موجب افزایش این ماده در خون می شود.
 42. مصرف زیاد لبنیات (1000) میلی گرم در روز موجب سرطان تخمدان در خانمها و سرطان پروستات در آقایان می شود! (خبر اینتر نتی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

امروزه خوردن ماست در کنار غذا برای خیلی ها یک عادت شده است. ولی باید دانست که طبع ماست سرد و تر بوده و اسید لاکتیک زیاد تولید میکند. ماستی که چکیده نباشد در آب آن سردی زیاد است. مضرات مصرف زیاد ماست چکیده نشده:
1- پوکی استخوان و سائیدگی استخوان
2- شب ادراری بچه ها
3- یبوست
4- ناراحتی اعصاب و روان
5- صرع (برای کسانی که طبع سرد دارند)
6- عرق کردن زیاد
7- آلرژی
8- عرق کردن زیاد (کف دست – زیر بغل – کف پا)
9- ارترز
10- رماتیسم
11- سیستم ایمنی بدن را کم می کند خار استخوانی در پاشنه پا یا در استخوان دنبالچه ایجاد می کند و نمی تواند روی صندلی بنشیند.

سعی کنید بجای ماست سالاد استفاده کنید. اگر ماست میل داشتید از ماست چکیده + نمک + پونه کوهی یا نعناع + کاکوتی + پودر موسیر بمقدار کم استفاده کنید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

شیر معمولاً یک قندی داره به نام لاکتوز، در افراد بزرگ سال انزیم لاکتوز وجود ندارد در نتیجه  با خوردنش حالت تهوّع می گیرند یا دچار اسهال می شوند یا دچار یبوست می شوند؛ خوب جدیداً امدن شیر های کم لاکتوز تولید کردند درحالی که شیری این طوری باشه دیگه به درد نمی خوره، ما نمی گوییم شیر بد، ماست بد، اگر رفتید داخل یک ییلاقی که گوسفند فقط علف صحرا را خورده، بخورید نوش جانتون ولی ماستش را کمتر بخورید، یکم به ماستش نعنا، پونه، نمک ، موسیر بزنید و کم بخورید عیبی نداره ولی ماست های پاستوریزه می خورید و عصبی می شوید خوب ماست چه کار می کنه؟ یک چهارم ماست اسید لاکتیک است، اسید لاکتیک چه کار می کنه؟ ایجاد اسیدوز در بدن شما می کنه که دو قسمت بدن تان را فعال می کنه یکی ریه است که به نفس نفس می افتی که این هیدروژن را خارج کنه یکی هم کلیه تون فرسوده می شود تا این حالت اسیدی ماست را خارج کنه، خوب داخل مغز چه اشکالی ایجاد می شه؟ نورون های مغزی را فعالیتش را کم می کنه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

ماست ......................... سرد و تر

شیر ........................... سرد و تر

کره  ......................... سرد و تر

دوغ  .....................خیلی سرد و تر

سرشیر ......................... سرد و تر

خامه  ........................ سرد و تر

پنیر  ........................ سرد و خشک

کشک  ........................ سرد و خشک

لور  ......................... سرد و تر

قره قروت  ...............خیلی سرد و خشک

ماست چکیده  .................. سرد و تر

 

توجه: درصورت اضافه کردن مقدارى نمک به پنیر یا لور، مى توان تا حدودى از شدت سردی آنها کاست.

همه ى انواع لبنیات فوق العاده سرد هستند و براى افراد داراى طبع سرد مضر است . با توجه به این که لبنیات از کلسیم زیادى برخورداراست ، نحوه ى استفاده از آنها را بیان مى کنیم.

از بین مواد لبنى کشک بیشترین کلسیم و پروتئین را داراست . در هر 100 گرم کشک؛15/74گرم آن پروتئین و بقیه املاح و کلسیم است . توصیه مى شود هفته اى یک بار آش جو همراه با کشک مرغوب و نیزکاله جوش که با کشک تهیه  می شود  و غذای بسیار مفیدی است، به خصوص برای افرادی که از پادرد و یا پوکی استخوان رنج مى برند استفاده شود.

در صورت استفاده از ماست ، بهتر است از ماست چکیده استفاده شود، و به آن پودر موسیر، نمک طعام ، پونه ى کوهى و فلفل سیاه به مقدار کم اضافه شود.

 در صورت استفاده از پنیر، بهتر است آن را همراه با گردو و سبزیجات معطر و خرما یا پیاز و به عنوان شام استفاده کرد. استفاده از نان سنگک تازه و برشته همراه با پنیر و گردو نیز توصیه مى شود.

خانواده هاى محترم سعى نمایند از مصرف روزانه ى ماست خوددارى نمایند. سعى کنید ماست را از رژیم غذایى خود و فرزندانتان حذف کنید. این ماده ى غذایى به خصوص براى کودکانى که داراى طبعى سرد هستند، خطرآفرین است.

 ماست برای کودکانى که داراى شب ادرارى هستند، افرادى که از آرتروز و درد استخوان رنج مى برد، بیماران مبتلا به ام اس (MS)، بیمارى إى ال اس (ALS)و یا پارکینسون ، و بیماران اعصاب و روان ، بیماران رماتیسمى و افرادى که داراى ناراحتى فکرى هستند مى تواند مضر باشد. سعى کنید لبنیات را به شکل کشک آن هم هفته اى یک تا دو بار مصرف کنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
comment نظرات ()

 

اعراض نفسانی یعنی حالتهای روحی و روانی مثل غضب و خشم و سایر ویژگی های رفتاری و اعمال ویژه آدمی. و هر اختلالی که در ساختار شخصیت و روان انسان ایجاد شود بر روی اخلاط تاثیر می گذارد. مثال جالبی حکیم سید اسماعیل جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی آورده است که می گوید مهمترین عاملی که بر روی اخلاط تاثیر می گذارد و باعث اختلال بدن می گردد، اعراض نفسانی یا حالتهای روحی و روانی است، او می گوید اگر چیزی به کسی بگویید که عصبانی شود، سریعاً تمام بدنش گر می گیرد، به لرزش می افتد و حرارت در بدنش ایجاد می گردد و تمام ساختار بدنش در چند لحظه دچار تغییر می شود، این حرارت و تغییراتی که ایجاد شده بخاطر آن است که از این کلمه شما رنجیده است، بنابراین می توان گفت اعراض نفسانی و حالات روحی و روانی بیشترین تاثیر را بر روی اخلاط و ساختار جسمی ما دارد. چون قدرت و سرعت تاثیرشان از غذا و از همه چیزهای دیگر بیشتر است. در واقع اگر بدن دست کاری شود، روان تاثیر می پذیرد و اگر دردی در فردی وجود دارد، حافظه اش دچار مشکل می شود، نمی تواند محبت کند، دچار خشم و نفرت می شود، اگر دارای روان خوب و ایمان قوی باشد سخت ترین سختی ها را تحمل می کند ولی خم به ابرو نمی آورد، این یک واقعیت است که بشر امروز نیز متوجه شده است و تاثیر ذهن و روان بر روی جسم ثابت شده است. آزمایشی بر روی افرادی که سکته مغزی کرده اند انجام شد و تمرینات ذهنی به آنها دادند و از این اشخاص خواستند تا کارهایی را که روزمره در زمان سلامت انجام می دادند را در ذهن خود تجسم کنند و بخاطر بیاورند مثلاً از یک کشاورز خواسته شد در ذهن خود حرکات روزمره و فعالیت خود را تکرار کند، با این کار دریافتند دستی که فلج شده است خیلی زودتر از روال معمول دوباره شروع به کار کرد یعنی یک تصویر ذهنی آثار جسمی واضحی از خود نشان می دهد. پس در نتیجه اختلالات و حرکات روانی بر ساختار اخلاط موثر می باشند. وقتی که غم و غصه، اضطراب و نگرانی فکری شما زیاد می شود، روند تولید سودا در بدن افزایش می یابد، پوست سیاه می شود، زیر چشم ها سیاه می شوند و ممکن است سوزش معده، یبوست، ریزش مو و مشکلات دیگری حادث شود و می گویند فرد دچار غلبه سودا شده است چرا که یکی از مهمترین علتهای مهمش حالتهای روحی و روانی است، کسی که غصه می خورد و دچار غم است بعد از مدتی تغییرات اخلاط در بدنش به شکل واضح صورت می گیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٦
comment نظرات ()

 

ساختار آدمی دارای دو بخش است یکی بخش اخلاط و عناصر تشکیل دهنده بدن و یک بخش ساختار روانی و روحی که قطعاً تاثیر متقابلی بر روی هم دارند. یکی از مراتبی که در پزشکی و طب وجود دارد، طب جسمی یا طب ابدان است که در قالب عناصر و ارکان می باشد و می گوید آب، باد، خاک و آتش اخلاط را ایجاد می کنند و خلطهای بلغم، دم، سودا و صفرا مجتمع شده و اعضای بدن را بوجود می آورند و اعضاء به هم پیوسته شده و جسد را ایجاد می کنند. به این جسد یا ساختار مادی، روح اضافه می شود. ساختار روح مثل جسد مادی نیست و این همان است که قران می فرماید: "ونفخت فیه من روحی" نفخ یعنی دمیدن، لذا چیزی خارج از کالبد بدن وارد آن می گردد که از جنس آن نیست و چیزی است متمایز با ساختمان جسمی ما. به هر صورت وقتی این جسم با این روح برای یک مدت با یکدیگر ممتزج و آمیخته می شوند اینها تاثیر متقابلی بر روی هم دارند. طب سنتی می گوید جسم ما از اخلاطی تشکیل شده که این اخلاط مزاج را تشکیل می دهند و اعضاء را می سازد، اعضاء نیز افعالی را از خودشان صادر می کنند، افعالی که از انسان صادر می شود، اگر بر روند طبیعی خودش صورت بگیرد، نشانه سلامت است و اگر بر روند طبیعی خودش صورت نگیرد، نشانه بیماری است. مثلاً در یک جسم سالم و طبیعی اگر غذا خورده شود، بعد از یک تا دو ساعت، سر دل انسان سبک می شود و سنگینی معده تبدیل می شود به حالت سبکی و بعد از مدتی دفع صورت می گیرد ولی فردی که غذا می خورد و به شدت سردلش سنگین می شود و حالت تهوع پیدا می کند و تا 24 ساعت نمی تواند چیزی بخورد، می فهمد که افعال معده اش از روال طبیعی خارج شده است یا مثلاً نداشتن دید خوب، نشان از خارج شدن افعال چشم از روال طبیعی است و فراموشی، نشان از خارج شدن افعال مغز از روال طبیعی خود است. به هر حال از روی افعال می توان متوجه بیماری شده لذا بیماری که رخ می دهد در سطح جسم از دیدگاه طب سنتی، اختلالی در اخلاط است یعنی عدم انسجام در اخلاط می باشد به عبارتی دیگر یا اخلاط فاسد می شوند یا زیادتر و یا کمتر از معمول می شوند و یا در جای نامناسب قرار می گیرند و به طور کلی این اختلال خلطی مبنای ایجاد بیماری است. حال سوال اصلی این است که چرا و به چه مکانیزمی این اخلاط در بدن انسان به هم می ریزند، نکته بسیار جالبی که در طب سنتی وجود دارد این است که می گوید عواملی خارجی یا داخلی وجود دارند که در ساختمان اخلاط و مزاج ما دخالت می کنند و موجب نگهداری سلامت ما یا موجب به هم ریختن سلامت ما می شوند که به آن اسباب ضروریه یا سته ضروریه یا اسباب سته می گویند یعنی غذا و نوشیدنیها، هوا، احتباس و دفع، خواب و بیداری، حرکت و سکون و نهایتاً اعراض نفسانی.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٦
comment نظرات ()

////////////////////////

دستگاه عصبی خود مختار که در اولویت اول واصلی ریشه اعصاب است که شامل :(عضله قلب ،ریه ،دستگاه گوارش ،دستگاه ادراری و...وتمام اندام هایی که اعمال آنها از اراده انسان خارج است .) دستگاه عصبی خود مختار به دو گروه جداگانه از نظرعملکرد دربدن انسان تقسیم می شود . *بخش سمپاتیک Sympathic system *بخش پارا سمپاتیک Parasampathic Sysem این دو بخش از نظرعملکرد در بدن انسان اثر عکس یکدیگر را دارند . شناخت و عمل سمپاتیک :عمل سمپاتیک تند کننده ،گستره و فراوان ،همگانی ، همراه با اثر و تولید انرژی و مصرف آن (انرژی ) شناخت و عمل پاراسمپاتیک :عمل پاراسمپاتیک محدود کننده و سطحی ،کند کننده ،موضعی و همراه با جایگزاری و ذخیره سازی انرژی می باشد . بنابراین :پرکاری تیروئید مربوط به اخلاط چهارگانه سمپاتیک و کم کاری تیروئید مربوط به اخلاط پاراسمپاتیک است . ریشه و اصل اخلاط چهارگانه (صفرا ،خون ،سودا ،بلغم )مربوط به اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. گروه های مربوط خون ،صفرا :مربوط به ترشحات غدد و ریشه در اعصاب هردو بخش اعصاب یعنی سمپاتیک و پاراسمپاتیک که درخون ترشح می شود است . مثال :پرکاری تیروئید که درافراد خیلی گرم مزاج شایع می باشد . سودا :مربوط به بخش پاراسمپاتیک است ودر افراد خیلی سردمزاج دیده شده . بلغم :مربوط به بخش سمپاتیک است و در افراد کمی سرد مزاج ذکر شده . با دقت و تمرکز بیشتر می توانید به راحتی علت بیماری ها را از طریق اخلاط چهارگانه و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشخیص دهید. کاربرد ولزوم شناخت اخلاط چهارگانه چیست ؟ با مثال زدن اخلاط چهارگانه شمارا به روشن شدن مساله دعوت می کنیم. *به شخصی که دچار تپش قلب شده سیستم اعصاب سمپاتیک (تند کننده و فعال کننده )در بدن حکم فرما است . *سیستم اعصاب سمپاتیک در شخصی که تند صحبت می کند فعال است . *فردی که زیاد عرق می کند سیستم اعصاب سمپاتیک جریان دارد در بدن فرد نشانه های حکم فرما بودن و فعال بودن سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک دربدن انسان *نشانه های فعال بودن سیستم سمپاتیک :پرکاری غدد تیروئید ،بیماری اعصاب و روان ،پرخوری و تند خوری به هنگام بلعیدن ،سرطان ها و حملات مغزی ،از جمله صرع *نشانه های فعال بودن مستقیم پاراسمپاتیک :کم کاری غدد تیروئید ،وزن زیاد ،کم کاری کلیه ،ناتوانی جنسی (مردان ،زنان سوزش سرمعده ،نمونه هایی از نتایج نوع بهبود و علاج یافتگی در بدن انسان . *خواص میوه های قرمز یا سیاه بیشتر از نوع سبز همان میوه است در واقع هرچه به رسیدگی و زمان تکمیل شدن میوه و رسیده شدن بیشتر شود آن زمان بهترین زمان استفاده و مصرف آنگونه میوه است به عنوان مثال :ویتامین سیب سرخ و قرمز بیشتراز سیب سبز است. میوه های متمایل به رنگ روشن مانند زرد و نارنجی معالجه کننده انواع سرطان های معده (مانند سوزش سرمعده )و اثرات مفید برای سوی چشم دارند . هرگونه اعضا و دستگاه ها و جزعهای بدن گرایش خاصی به گونه مورد نظرخود را دارند . برای شفافیت موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم: *مغز و معده و روده :گرایش به طعم های تلخ هستند . *کلیه و اجزای جنبی :دوستدارخوراکی های بیمزه هستند. شرح خواص و مضرات خوراکی ها و میوه ها ،لبنیات ،گیاهی (سبزیجات )ادویه جات ،... *استفاده از ماء الشعیر به اندازه خیلی کم برای خانم های حامله توصیه می شود هر چند که مقدار خیلی زیاد آن در زمان باعث سقط جنین می شود . *مصرف اسفناج خام و پخته برای کبد بسیار مفید و تاثیر گذار است گرچه اسفناج سرخ کرده برای کبد بسیار مضرو زیان آور است. *گوشت میگودر برنامه غذایی انسان چاق کننده و پوست میگو لاغرکننده محسوب می شود . خواص هندوانه سرداست و خواص تخم هندوانه گرم است پس توصیه می شود وقتی هندوانه را با تخم آن بجوند و بخورند دچاربادی در شکم و دل درد و سردی دردل نخواهند شد . *مصرف نوشیدنی های گرم مانند چای: نسکافه ،قهوه ،آب جوش و ..به مقدارکم در روز برای اعضای بدن از جمله قلب مفید هرچند که مقدارزیاد آن برای قلب مضر است. *استفاده آب لیمو باعث یبوست شده ولی همراه با گوشت حیوانی مصرف شود آثار و اثر یبوست را از بین می برد. *شکرسفید که در برنامه غذایی اکثر عموم استفاده می شود ایجاد یبوست کرده گرچه شکر تصفیه نشده برعکس آن . *مصرف آب لیموی شیشه ای و کارخانه جات باعث ناراحتی معده و به کسانی که دچار بیماری معده هستند توصیه نمی شود هرچند از آب لیموی تازه می توان به عنوان داروی معده برای سوزش سرمعده وزخم معده استفاده نمود . *استفاده از مقادیرکم رازیانه برای زنان شیرده بسیار مفیداست و باعث زیادشدن شیر مادر شده و مقادیر زیاد آن باعث کم شدن شیر وی می شود . *برای خانم ها زرده تخم مرغ دارای هورمون های جنبی زنانه ،برای آقایان سفیدی تخم مرغ دارای هورمون جنبی مردانه است . *سیب رسیده قرمز بسیار مفید برای معده و تب بر و از بین برنده سردرد درحالی که سیب کال و سبز عکس خواص سیب قرمز باعث ایجاد تب ،یبوست و دل درد و دل پیچیده شده. *مصرف سیب زمینی به روش سرخ کننده چاق کننده گرچه به روش آب پز لاغرکننده محسوب می شود. *استفاده از میوه به مقدارکافی در روز به ضدعفونی کننده روده کمک کرده و بسیارمفیداست هر چند که مصرف میوه به مقدارزیاد باعث یبوست شده. *حجامت باعث جلوگیری از سکته قلبی شده ولی حجامت کردن بعد از سکته قلبی و برای کسانی که ناراحتی قلبی دارند به علت فشاربر قلب مضر است . *مصرف شاهی به صورت ناشتا باعث پیشگیری از بوی بدعرق شده . *مصرف شلغم در برنامه روزانه مبتلایان به بیماری رماتیسم قلبی به علت دارابودن پنی سیلین بسیار مفید و توصیه می شود. *میوه خربزه از مبتلا شدن به بیماری قلبی پیشگیری می کند. *استفاده زیاد آب نارنج برای اشخاص که ناراحتی اعصاب دارند توصیه نمی شود چرا که بسیار مضر است ولی بهار نارنج بسیار مفید برای اعصاب محسوب می شود. *استفاده از لوبیا چیتی باعث ایجاد گاز و نفخ در معده شده در مصرف زیاد گرچه در استفاده مقادیر کم آن باعث می شود به راحتی گردش غذایی صورت گیرد. *استفاده گشنیز در انواع سرطان ها ممنوع است به خصوص (سرطان خون) *مصرف گردو ایجاد سردرد کرده ولی خوردن آن برای دفع انگل روده توصیه می شود . *از اثرات مفید فلفل سیاه به مقدار کم برای کسانی که یبوست دارند و سخت ادراری مفید است ،فلفل سیاه باعث پیشگیری از سکته مغزی و قلبی شده . *عسل بسیار مفید و برای علاج تمام بیماری ها استفاده می شود ازجمله متعادل کننده ادرار . *استفاده سیب و پسته خام به عنوان متعادل کننده وزن بدن محسوب شده به عنوان مثال :مصرف سیب و پسته خام افراد چاق را لاغر،و افراد لاغر را چاق می کند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٦
comment نظرات ()

 

-صفرا:ماده ایست که توسط کبد ترشح می شود و در هضم غذا اثر به سزایی دارد. در طب قدیم صفرا را با توجه به خواصی که داردگرم و خشک می دانند و اثر آتش را که گرم و خشک است،دارد.یعنی صفرا اثر گرم وخشکی در بدن ایجاد کرده و دمای آن را بالا می برد. 2-خون:یا مایه ی حیات که در بدن آدمی جریان داردو کار آن رساندن اکسیژن به بافتها و دفع گازهای زاید بدن است.خون از نظر طبیعت گرم وتر است وبه طور خودکار دمای خود راتنظیم میکند و همیشه حالت گرم دارد و چون به صورت مایع و روان است،تر یا مرطوب است. 3-بلغم:مایعی است شبیه سفیده تخم مرغ که در بدن تولید می شود و اگر زیاد تولید شود،ایجاد سستی و رخوت وکسالت می کند.در این حالت رطوبت بدن زیاد می شود.بلغم از نظر طبیعت،سردو تر است.وظیفه این خلط دفاع از بدن است.نشاط انسان بستگی به تعادل این اخلاط دارد که طب مدرن آن را سیستم لنف می نامد. مصرف غذاهای سردی بخش این سیستم را بیش از فعال می کند وموجب می شود که یکی از گلبول های سفید به نام اریتروسیت بیش از حد تولید شود.رسوب اریتروسیت ها در مفاصل باعث بیماری رماتیسم مفصلی می شود. 4-سودا:یکی دیگر از اخلاط اربعه و از نظر طب قدیم سرد وخشک است وزیاد شدن آن در بدن باعث به وجود آمدن برخی از نابسامانی ها از جمله خیالات واوهام به خصوص افسردگی و دیدن کابوس در هنگام خواب ودر نهایت ترس واضطراب شدید می شود.سودا در طحال انسان تولید می شود. عناصر اربعه/ طبع /اخلاط اربعه/ مزه دهان/ رنگ زبان آتش /گرم و خشک /صفرا /تلخ /زرد هوا/ گرم وتر/ خون/ شیرین/ قرمز آب /سردوتر/ بلغم /ترش /سفید خاک/ سردوخشک/ سودا /شور /سیاه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()

 

به اصطلاح قدما بدن انسان از عناصر اربعه یا چهارگانه تشکیل شده است و علم روز نیز این نظر را تایید می کند.عناصر اربعه عبارتند از:آتش،آب،هوا،خاک آتش همان حرارت و دمای ایجادشده در بدن انسان است که بر اثر تغذیه و متابولیسم و سوخت وساز ایجاد می گردد.عموما بدن انسان از دمای 37 درجه سانتی گراد برخوردار است. هوایکی از عناصر مهم آفرینش ولازمه حیات است.تنفس هوا موجب ادامه حیات انسان است.حیات سلول ها بستگی به هوا دارد. آب مایه ی حیات است.دوسوم بدن آدمی از آب است. خاک یا مواد تشکیل دهنده زمین حاوی عناصر زیادی از قبیل آهن،سدیم،پتاسیم و... است. خواص عناصر اربعه: 1-آتش که گرم و خشک است 2-هوا که گرم وتر است.از نظر دما چون در معرض تابش نور خورشید است گرم می شود وبه خاطر وجود عناصری مثل هیدروژن واکسیژن دارای رطوبت است. 3-آب که سردو تر است. 4-خاک که سرد و خشک است.خاک از نظر دما گرایش به برودت و سردی دارد. --------------------------------------------------------------------------------

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()

 

از ترکیب عناصر اربعه (آب،آتش،باد،خاک)حالت خاصی در انسان ایجاد می شود که خصوصیات همه آن عناصر را دارد. دلی گاه به خاطر وراثت و شرایط اقلیمی و نوع تغذیه،بعضی عناصر بر دیگری غلبه می کند و همین امر باعث می شود که بدن آدمی گرایش به حالت های اسیدی یا قلیایی ویا حالتی بین این دو پیدا کند که آن را طبع می نامند. انواع طبع انسان: انسان ها را از نطر طبع به سه گروه تقسیم می کنند که عبارتند از: 1-طبع گرم 2-طبع سرد 3-طبع معتدل افراد دارای طبع گرم: این افراد به طور معمول دارای بدنی گرمند و با خوردن غذاهای گرمی بخش دچار مشکل می شوند.صورت آنها جوش میزند،بدنشان داغ می شود؛گهگاه دچار خارش پوست می شوند،پوست سرشان تولید شوره می کند و دچار عطش می شوند.عنصر آتش در این گونه افراد غلبه دارد و دمای بدنشان نسبت به سایر افراد بیشتر است.معمولا حدود نیم تا یک درجه تب دارند،زود عصبی می شوند، ولی در مجموع خون گرم و خوش برخوردند.کلا همه طبع ها ارثی است.و تعداد افراد دارای طبع گرم نسبت به افراد دارای طبع سرد بیشتر است. افراد دارای طبع سرد: اکثریت مردم جهان از طبع سرد برخوردار هستند.این افراد معمولا دارای پوست سفید هستند و یکی از علت های مهم آن فعال بودن سیستم بلغم یا لنفاتیک آنهاست.این افراد میل زیادی به لبنیات به خصوص ماست دارند و زودتر از بقیه دچار بیماریهای نقرس و رماتیسم می شوند.پرخواب هستند و به راحتی نمی توانند از رختخواب جدا شوند.غذایشان دیر هضم می شود،عموما سست و لَخت اند و شاداب نیستند.استعداد چاقی در آنان زیاد است،موی سرشان زودتر از موعد مقرر سفید می شود ومی ریزد.معمولا انسانهای خوش مشرب و خوش گدرانی هستند و دیرتی از بقیه عصبی می شوند. طبع معتدل: این افراد معمولا بین طبع گرم وسرد قرار دارند و تعداد آنها کم است.چنین افرادی نسبت به غذا حساسیت زیادی نشان نمی دهند و با هر غذایی سازگارند و کمتر دچار بیماری و کسالت می شوند.امادر دراز مدت دچار بیماریهای سختی می شوند و دلیل آن هم این است که غذا روی چنین افرادی به سرعت تاثیر نمی گذارد وباعث می شود که سموم به مرور در بدن آنها جمع شود. در سوره دهر اشاره شده که خداوند به گروهی از مومنان نوشیدن شربت زنجبیل را وعده می دهد.در حالی که به گروه دیگر از مومنان وعده شراب کافور می دهد. از نظر طب قدیم کافور سرد است و زنجبیل گرم.یعنی زنجبیل گرمی ایجاد می کند و کافور سردی.از نطر طب مدرن وجدید این مواد ایجاد آلکالوز واسیدوز می کنند و پی اچ (PH)خون را بالا وپایین می برند.پی اچ زنجبیل بالای هفت و پی اچ کافور پایین هفت است و از این مواد می توان در تعادل پی اچ خون استفاده کرد. از این آیات الهام می گیریم که انسانها باید طبع خود را بشناسندو بر مبنای آن غذای خویش را انتخاب کنند تا به خواست خدا دچار هیچ گونه بیماری نشوند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()

 

1 ـ تشخیص 2 ـ پالایش معده و روده ، خون و خلط 3 ـ متعادل کردن مزاج یا ( خلط ) با در نظر گرفتن گرمی یا سردی مزاج شخص 4 ـ علاج پیشینیان گرمی را به خوراکی های طبیعی انرژی دهنده اطلاق می کردند ( که شامل شیرین مزه ها مانند عسل و تندمزه ها مانند فلفل است ) و با مصرف آنها علائم یا عوارض گرمی ایجاد می شود که عبارتند از : عوارض پوستی (جوش و خارش و ... ) گلودرد ، سوزش ادرار ، تلخی زبان ، عوارض کبدی ، بدبویی عرق ، چاقی موضعی ، چرب شدن پوست سر ، افزایش احتمال مذکر شدن جنین ، تقویت حافظه ، خشک شدن بینی و دهان ، ایجاد یبوست ، افزایش میل جنسی . آنتی بیوتیک ها و پنی سیلین دارای طبع گرم هستند ، از سوی دیگر خوراکیهای طبع سرد فاقد انرژی و حرارت هستند ( شامل خوراکی های ترش مزه مانند مرکبات و بی مزه مانند خیار و هندوانه ) که با مصرف آنها ، عوارض و علائم سردی ایجاد و مشاهده می شود که عبارتند از : آبریزش دهان ، خواب زیاد ، سستی و بی حالی ، نمناکی پوست ، افت فشار خون ، سرگیجه ، تهوع ، کم اشتهایی ، اسهال و استفراغ ، سیاهی رفتن چشم ، کاهش میل جنسی ، ریزش مو ، بالا رفتن احتمال مؤنث شدن جنین ، ضعف حافظه ، نازایی ، دردهای عضلانی ، خواب رفتن اعضاء ، کسی که دارای طبعی گرم است ، یعنی مزاج وی با خوراکی های پر حرارت ( شیرین یا تند ) سازگار است . با خوردن سردی ( گوجه فرنگی ، هندوانه و ... ) به اصطلاح سردی اش می کند که با صرف کمی گرمی مانند نبات داغ یا عرق نعناع بهبود می یابد . از سوی دیگر ، کسی که مزاج وی با خوراکی های کم حرارت ( ترش ، بی مزه ) سازگاری دارد با مصرف گرمی مانند ( مربا ، حلوا و ... ) به اصطلاح گرمی اش می کند که با مصرف سودی مانند (هندوانه ، عرق کاسنی ، دوغ ترش و ... ) بهبود می یابد . خوراکی های تلخ مزه در هر دو دسته ی گرمی و سردی مشاهده می شوند و نمی توان خوراکی ها را صرفاً از روی سرد بودن در حکم گرمی یا سردی دانست . خوراکی ها با حرارت دادن و جوشاندن رو به گرمی سیر می کنند . در مورد ترک اعتیاد باید سعی کرد تا طبع مشخص را بر گرداند ( یعنی اگر سرد است ، خوراکی های گرم تجویز کرد و بر عکس ) سفیدپوستان میل به سردی دارند و سبزه پوستان میل به گرمی و تلخی ، پوست های سفید به فلفل سیاه حساس اند سبزه پوستان به فلفل قرمز . از میان گوشت حیوانات ، گوشت حیوانات خارخوار ( مانند شتر و بز ) دارای طبع گرم و گوشت آبزیان و خوک دارای طبع سرد است و گوشت مرغ ، گوسفند و پرندگان دارای طبع متعادل است . ولی شیر حیوانات تابع گرمی گوشت آنها نیست .از جمله : ـ شیر بز دارای طبع گرم است . ـ شیر گاو دارای طبع گرم است . ـ شیر گوسفند دارای طبع گرم است . ـ شیر الاغ دارای طبع سرد است . ـ شیر مادران شیرده دارای طبع گرم تر است . درجات گرمی و سردی کدامند ؟ درجه یا میزان سردی و گرمی را چهار اندازه تشکیل می دهند . 1 ـ گرم و تر ( یعنی کمی گرم ) مانند چای ( درجه اول گرمی ) 2 ـ گرم و خشک ( یعنی خیلی گرم ) مانند شیرینی ( درجه سوم گرمی ) ، خرما ( درجه چهارم گرمی ) 3 ـ سرد و تر ( یعنی کمی سرد ) مانند سیب زمینی ( درجه اول سردی ) ، آلبالو ( درجه دوم سردی ) 4 ـ سرد و خشک ( یعنی خیلی سرد ) مانند کاسنی ( درجه سوم سردی ) لزوم تشخیص گرمی و سردی در علاج امراض چیست ؟ برای روشن شدن موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم فرض کنید دچار آبریزش دهان شده اید که احتمالاً ناشی از مصرف سردی زیاد است و با مصرف کمی گرمی بهبود می یابد . فرض کنید شخص بیمار دچار کثرت شهوت است باید از مصرف گرمی خود داری و از سردی استفاده کند (غیر از میوه های قرمز و سیاه ) فرض کنید با خوردن مقادیر زیادی آجیل با طبع گرم مانند تخمه آفتابگردان دچار گلو درد شده اید . (پس از مصرف گرمی باید محلولی از نوشیدنی های دارای طبع سرد مانند ماء الشعیر یا آب هندوانه غرغره کرد ) با مصرف سردی بهبود می یابید . فرض کنید دچار سوزش ادرار شدید که یکی از دلایل آن مصرف زیاد گرمی است که با مصرف سردی بیمار رو به بهبود می رود . فرض کنید احساس بی حالی و کسلی دارید که احتمالاً از مصرف زیاد سردی مثلاً (آب لیموی زیاد یا دوغ ترش ) ناشی می شود که با مصرف گرمی و اصلاح طبع رو به بهبود خواهید رفت . اخلاط چهارگانه : چهار نوع خلط برای انسان ها وجود دارد که عبارتند از : سودا ، بلغم ، خون ، صفرا . غلبه هر یک از این اخلاط باعث ایجاد اختلال و مرض شده و هر یک نشانه خاصی دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد . نشانه های غلبه اخلاط ( خلط ها ) اگر سودا غلبه کرده باشد : تیرگی یا زردی پوست ، غلظت خون ، سوزش سرمعده ، اشتهای کاذب ، آشفتگی فکر ، ترس و دلهره ، احساس ناامنی ، شور بودن مزه دهان هنگام بیدار شدن از خواب ، عرق شور ، یبوست و افسردگی . اگر بلغم غلبه کرده باشد : سستی و رطوبت پوست ، سوء هاضمه ، آروغ ترش ، خواب زیاد و احساس سنگینی چشم هنگام بیدار شدن از خواب ، آبریزش دهان ، ترش بودن مزه دهان هنگام بیدار شدن از خواب . اگر خون غلبه کرده باشد : سرخی پوست و صورت ، سنگینی سر ، سستی اعضاء میل به خواب زیاد ، کندی حواس ، خمیازه کشیدن ، شیرین بودن طعم دهان ، جوش زدن تن . اگر صفرا غلبه کرده باشد : زردی پوست و چشم ، تلخی دهان ، باد کردن و خشکی زبان و بینی ، تشنگی ، ضعف اشتهاء ، استفراغ ، سوزش سر معده ، سرگیجه و خیال پردازی زیاد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()

 

تیره گی زیر چشم و یا دور چشم در اکثر موارد با پف نیز همراه است مقاله ذیل از زبان دکتر مائو پزشک چینی است شاید بتوانید تا حدی این مشکل را حل کنید. حلقه سیاه دور چشم در واقع یک خصوصیت ارثی است و از آنجایی که پوست موجود در این ناحیه، نازکترین پوست در کل بدن است رگهای خونی که از زیر آنها عبور می‌کند سبب به نظر رسیدن رنگ تیره در این قسمت می‌گردد. علت شایع دیگر آلرژی است که سبب خارش و سوزش در این ناحیه شده وبامالیدن وخارش پوست نازک آن سبب پارگی رگهای ظریف شده و پدیده تیرگی زیر چشم شدید‌تر می‌گردد. از علل دیگر می‌توان از کم خونی یا کمبود آهن و حتی کمبود مواد آنتی اکسیدان ویا ویتامین k نام برد. در طب چینی علت تیرگی یاحلقه سیاه دور چشم را از ضعف کلیه ها می‌دانند. در واقع از نظر طب سنتی چین، کلیه ها دچار خستگی و زیادی کار شده اند و قادر به برقراری تعادل لازم بین هورمونها ومواد سمی ‌و رنگی نیست و سبب ایجاد و تشدید رنگدانه ها در زیر چشم و صورت می‌گردد. هشت پیشنهاد طب سنتی چین برای کاهش مشکل فوق عبارتند از : ۱- اول از هر چیز مطمئن شوید که به اندازه کافی خوابیده اید ( حد اقل ۷-۹ ساعت در شب ) ۲- همیشه تعادل در غذا خوردن را رعایت کنید، به اندازه کافی بنوشید، وغذاهای سالم سرشار از انواع ویتامینها مانند هویج، سبزیجات، میوه ها و…..وسعی کنید روزانه دو فنجان اسفناج تازه مصرف نمایید همچنین روزی حداقل ۱۰ عدد بادام خام در میان وعده ها صرف نمایید.و از خوردن غذاهای پرنمک خودداری کنید چرا که سبب تجمع آب در بدن شده ومیزان پف زیر چشم را بیشتر می‌کند. ۳- از قدیم الایام خوردن گلابی به خصوص گلابی های آسیایی توسط پزشکان چینی برای کمرنگ کردن تیره گی زیر چشمها توصیه می‌گردیده است چراکه سرشار از آنتی اکسیدانها و مس و ویتامین c می‌باشد. لذا به شما نیز توصیه می‌کنیم تا با مصرف این میوه معجزه گر در صاف و روشن کردن پوست خود موثر باشید. ۴- شب قبل از خواب دوتا دستمال تمیز نمناک آغشته به آب خنک بر روی چشمان خود بگذارید، صبح که از خواب بیدار میشوید خواهید دید که چقدر پف زیر چشم شما بهتر شده است ۵- دراز بکشید ودر کمال آرامش قطعه هایی از خیار را روی ناحیه زیر چشم خود بگذارید همچنین می‌توانید از کیسه های چای سرد شده استفاده کنید چراکه تانن موجود در آن سبب کاهش سیاهی دور چشم می‌گردد. ۶- هرروز صبح و شب روغن بادام را به آ رامی ‌به دور چشم بمالید. ۷- از کشیدن سیگار خودداری کنید. ۸-در آخر می‌توانید ا ز کرمهایی با مارکهای معتبر و استاندارد برای پوشش نواحی تیره کمک بگیرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()

 

حکما حکمای قدیم طب را به فرمی که در جدول زیر آمده تقسیم بندی می کرده اند .طب نظری مجموعه دانشهای پایه ای است که فرد باید بداند تا بتواند وضعیت کلی مریض را تشخیص دهد .طب عملی بازهم دانشی است که باید در کلاس درس یادگرفته شودکه با این دانش دستورات ونسخه های بیمار را هدایت می کنیم . همچنین بیماری یا مرض را حکما بدین گونه معنی می کرده اند که : هرگاه فعلی از مجرای طبیعی خود انجام نشود مرض رخ داده است ( اختلال در افعال ) آنوقت در بخش طب نظری قسمتی داشته اند بنام امور طبیعیه که از ارکان ، امزجه، اخلاط ، اندام ،ارواح ، قوی وافعال تشکیل یافته است .همانگونه که گفتیم وقتی مرضی حاصل می شد یعنی اختلال در افعالی رخ می داد طبیب با تجربه ای که داشت پی به نوع اختلال در قوی واز آنجا به اختلال در ارواح واز آنجا به اختلال دراندام واز آنجا به اختلال در اخلاط و از آنجا به اختلال در امزجه و از آنجا به اختلال در ارکان بیمار پی می برد .

سپس با تغییر دادن ارکان بیمار توسط غذاها ، داروها یا تدابیر عملی ( مثل حجامت وفصد و... ) باعث درمان بیماری می شده است . این روند به کمک توجه به دلایل وعلائم بیماری واسباب وعلل بیماری امکانپذیر است .اما این که این قوی ، ارواح ،اندام ،اخلاط ،امزجه وارکان یعنی چه درادامه به توضیح مختصری درباره آنها می پردازیم هرچند که توضیح کامل آنها به نوشتن کتابی نیاز دارد .ارکان( آخشیگها )


حکما معتقد بوده اند که تمام اشیاء در عالم ازچهارعنصر تشکیل شده اند : آب – آتش – باد وخاک البته باید دانست منظور از این آب آن آب در دسترس ما نیست همچنین در مورد آتش وبادوخاک .

بلکه این ها تمثیل هستند . به این معنی که حکما اجسام را از نظر سبکی وسنگینی به این شکل تقسیم بندی می کرده اند : سبکی مطلق ( نهایت سبکی ) – سبکی نسبی –سنگینی نسبی وسنگینی مطلق ( نهایت سنگینی ) آنوقت آتش بعنوان تمثیل ونماد سبکی مطلق ، باد بعنوان نماد سبکی نسبی ،آب بعنوان نماد سنگینی نسبی وخاک بعنوان نماد سنگینی مطلق بکارمی رفته است .از سوی دیگر ، کیفیت اجسام را به چهار دسته : 1- سردی 2- گرمی 3-تری 4-خشکی تقسیم بندی می کرده اند .آنگاه چهار عنصر فوق علاوه بر نمادهای ذکر شده از نظر کیفیات چهار گانه به شکل زیر بوده اند : آب دارای خاصیت سردی وتری ، آتش دارای خاصیت گرمی وخشکی ،باد دارای خاصیت گرمی وتری وخاک دارای خاصیت سردی وخشکی .به این آب وآتش باد وخاک اصطلاحاً عناصر یا ارکان می گفته اند .( ارکان اربعه ) .


امزجه(مزاج ها)


امزجه جمع مزاج به معنی به هم آمیختن است ودر اصطلاح به کیفیت حاصله ازترکیب وبه هم آمیختن ارکان اربعه گویند .9 نوع مزاج داریم : 1- مزاج معتدل 2- مزاج سرد 3- مزاج گرم 4- مزاج تر 5- مزاج خشک 6- مزاج گرم وتر 7-مزاج گرم وخشک 8- مزاج سرد وتر 9- مزاج سرد وخشک


اخلاط


اخلاط جمع خلط است وخلط جسم سیال وتری است که غذا ( پس از هضم به آن تبدیل می شود .توضیح آنکه حکما معتقد بوده اند وقتی غذا خورده می شود اول توسط معده  به کیموس معدی ( منظور مایعی خمیری شکل حاصل از هضم غذا در معده است ) تبدیل می شود که به این عمل طبخ معدی یا طبخ اول گویند سپس از طریق مجاری ناپیدای روده توسط عروق ماساریقا به کبد ( رفته در آنجا پخته ( در اصطلاح امروزی متابولیزه ) می شود که به آن طبخ دوم گویند آنگاه رگی که از کبد خارج می شود حاوی مایعی است که اگر در لوله ای شیشه ای ریخته شود ومدتی بماند این مایع به چند طبقه تقسیم می شود که به آنها اخلاط گویند . دز ته لوله مقداری ماده سیاه وسنگین که مقدارش خیلی کم است خواهیم داشت که خلط سوداوی نامیده می شود . روی سودا ) سه خلط دیگر بلغم ،دم ( خون وصفرا قرارمی گیرد .سودا دارای کیفیت سرد وخشک است .بلغم ، سرد وتر ودم گرم وتر وصفرا گرم وخشک . به این خون ،بلغم ،صفرا وسودا اخلاط چهارگانه گویند .


اندام


منظور همان اعضاء مختلف بدن مانند قلب  ، کلیه ، ریه ، استخوان و... است .


ارواح


طبق تعریف حکما ارواح جمع روح است ولی منظور از این روح آن روح غیرمادی مشهور نیست بلکه طبق تعریف این روح ماده است وجسم لطیفی است که از لطافت بخارهای اخلاط حاصل میشود وسر منشاء نیرو در بدن است .


قوی


ارواح ایجاد یک نیروهایی در بدن می کنند که به آنها قوی گویند .

توجه : توضیح مبحث اندام وهمچنین ارواح وقوی بسیار گسترده است که برای گسترش بحث وتوضیح بیشتر میتوانید به کتاب قانونچه چغمینی ، ویا کتاب قانون در طب بوعلی سینا جلد اول مراجعه کنید.


ضروریات شش گانه ( سته ضروریه )


حکما معتقد بوده اند که برای این که انسان بتواند به زندگی خود بطور طبیعی ادامه دهد نیاز به 6 چیز ضروری دارد :


1- هوا

از نظر لطافت ، غلظت ، حرارت ، سرما ، اختلاط با اجزاء زمین ، اختلاط با دودها یا عا ری از آنها بودن، تأثیرات متفاوت در بدن دارد . بعنوان مثال هوای مخلوط با مواد عفونی ( هوای گندابها ) موجب بیماری در بدن می شود .برعکس هوای عاری از مواد عفونی موجب صحت می شود .


2- مأکولات ومشروبات

هیچ انسانی بدون خوردن وآشامیدن نمی تواند زنده بماند . خود این که انسان چه بخورد وبیاشامد بسیار مهم است ونیاز به دانش تغذیه دارد .


3- احتباس واستفراغ

احتباس یعنی نگه داشتن بعضی از اجزاء ضروری در بدن مثلاً نگه داشتن آب به اندازه لازم در بدن واستفراغ یعنی فارغ شدن از اجزاء غیر ضروری واضافی بعنوان مثال استفراغ مواد سمی خون توسط کلیه  ها که ادرار نام دارد.اگر شخصی نتواند مواد ضروری مورد نیاز خود را دربدن نگه دارد ویا مواد سمی وزیادی بدنش را دفع کند دچا بیماری می شود .( معنی استفراغ دراینجا با آن استفراغ استفاده شده در جامعه متفاوت است .)


4- ریاضت واستراحت

ریاضت منظور تحرک است واستراحت همان استراحت یا سکون است .بساری از اعمال بدنی دراستراحت رخ می دهد .انسانی که نتواند به اندازه استراحت کند دچار بیماری می شود وانسانی هم که تحرک لازم را نداشته باشد همین طور .


5- اعراض نفسانی

منظورهمین حالات شادی ، غم ، عصبانیت و ... است که درانسانها رخ می دهد ودر یک فرد طبیعی اینها لازم است وبه اندازه اگر باشد موجب صحت وسلامتی می شود .


6- نوم ویقظه

منظور خواب وبیداری است . خواب باعث می شود قوام عضلانی تقویت شود وحیات برای انسان قابل تحمل شود . همچنین خواب اثرات بسیار دیگری در بدن دارد . این خواب وبیداری نیز باید به اندازه باشد .

حال که مختصری با برخی اصطلاحات طب سنتی آشنا شدیم به طبقه بندی انواع بیماری وشیوه تشخیص بیماریها می پردازیم .انواع بیماری در طب سنتی

بیماریها در طب سنتی به دودسته اصل بیماریهای ساده وبیماریهای مرکب تقسیم بندی می شده اند .وبیماریهای ساده به سه دسته : 1- سوء مزاج 2- سوء ترکیب 3- تفرق واتصال دسته بندی شده اند .


سوء ترکیب

در سوء ترکیب ساختار عضوی از بدن غیر طبیعی است که خود به سه دسته تقسیم می شود .

الف ) شکل ظاهر ایراد دارد ( مثلاً شخصی که یک با پای خمیده متولد می شود که اصطلاحاً پاچنبری گفته می شود .)

ب ) اندازه عضو ایراد دارد ( مثلاً شخصی که یک پایش از پای دیگر بطور مادرزادی بلندتر است )

ج ) تعداد عضو غیر طبیعی است ( مثلاً کسی که بطور مادرزادی در هر دست 6 انگشت دارد ویا کسی که با یک دست متولد می شود .)


تفرق واتصال


در تفرق واتصال پیوستگی بافتی دراعضاء مثلاً بعلت جراحت از بین رفته ( زخمها وجراحت ها ) ویا پیوستگی بافتی دراعضاء بطور ناموزن ایجاد شده است ( مثلاً استخوانی که پس از شکستن بدجوش خورده باشد .)


سوء مزاج

سوء مزاج یعنی این که مزاج طبیعی شخص از حالت اعتدال خود خارج شود واین عدم اعتدال مزاجی موجب بیماری شخص گردد. بنابراین باید ابتدا مزاج طبیعی شخص را تشخیص دهیم . بطور کلی در هر سنی یک مزاج غالب تر است : در سن رشد ( یعنی تا 30 سالگی ) بیشتر حرارت ورطوبت غالب است یعنی مزاج دموی ( خونی ) در سن 30 تا 60 سالگی حرارت روبه کاهش می گذارد وسردی وخشکی یعنی مزاج سوداوی غالب می شود . دربالای 60 سالگی فرد متغیر المزاج می شود ونوع مزاج او تابع خوراکش می شود .

بطور کلی 8 نوع مزاج داریم : 1- سرد 2- گرم 3- تر 4- خشک 5- سردو تر ( بلغمی ) 6- سردو خشک ( سوداوی ) 7- گرم وتر ( دموی ) 8- گرم وخشک ( صفراوی )

بیماریهای مرکب از ترکیب دویا بیشتر از بیماریهای ساده رخ می دهد . بهترین مثال آن یک آبسه است که هم بعلت سوء مزاج رخ می دهد با تورم اش سوء ترکیب در عضو ایجاد می کند وهم اتصال طبیعی بافت را بهم زده است .


درمان


پس از آنکه نوع بیماری تعیین شد که آیا سوء ترکیب ، تفرق واتصال ویا سوء مزاج است درمورد سوء ترکیب وتفرق واتصال روشهای درمانی پیشرفته وگاه جراحیهایی لازم است که بیان آنها دراین نوشتار نمی گنجد . درمورد سوء مزاج ، به روشهای گفته شده وهمچنین با توجه به رژیم غذایی ) مریض نوع سوء مزاج بیمار را تعیین می کنیم وبا بکارگیری غذاها ودر صورت نیاز داروها واعمال بالید ( یعنی اعمال با دست مثل حجامت که درمان اصلی سوء مزاج دموی ( غلبه خون ) است ) مزاج بیمار را روبه اعتدال می آوریم .مثلاً اگر بیمار مزاجش روبه سردی رفته ( یعنی سوء مزاج سرد(بارد) پیدا کرده یا به اصطلاح عمومی " بیمار سردی اش کرد ه است "غذاها ودر صورت نیاز داروهای گرم مزاج به بیماری می دهیم وهمین طور درمورد سایر سوء مزاج ها که دربخش سوء مزاج شرح داده شدند . نکته مهم این است که علت بسیاری از بیماریها وجود مشکل در ضروریات شش گانه است ( که قبلاً توضیح داده شد .) لذا باید به اصلاح اشکالات موجود در آنها ( مثلاً تغییر کیفیت هوای تنفسی اصلاح رفتارهای فردی ، اصلاح میزان تحرک فرد و... ) همزمان با سایر تداببِر درمانی(اصلاح مزاج و...) پرداخت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
comment نظرات ()