علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

اگر خفقان گرم است و همراه ماده خلط گرم آمده است، آن را پاک سازی می کنی اگر دیدی که بقایائی ازخلط باقی مانده و هنوز پاک سازی نشده است، یاخفقان گرم است و ماده ای همراه ندارد، درمان هر دو حالت دربه کار بردن دستورات زیر است : باید خوراک شخص خفقان زده مختصرو مفید باشد مثلا : نان را در گلابی که کمی شراب ریحانی در آن است تریدکند و بخورد . نان را با شربت سیب، یا باشوربای سیب، یا با دوغ تازه از مشک بیرون آمده، یا با دوغی که بسیار ترش نباشد بخورد . کدو حلوایی ، سفید مرزو میوه های سرد بخورد خوب است. اگر شخص خفقانی، تحمل گوشت خو ردن داشت، گوشت جوجه مرغ و بویژه گوشت کبک، یا شوربای روغن گرفته جوجه یاکبک را بخورد . گوشت و شوربای جوجه وکبک برای خفقان ناشی از ماده سرد نیز مفید است . اگرسوپ جوجه وکبک را همراه افشره های میوه، آب غوره، سیب ترش و سرکه تندزبان سوزکه گلاب و آب بیدمِشک بر آن پا شند و داروی مکیدنی از آن آماده کنند و بیمار بمکد مفید است . اگر تر ش ترنج یالیموبا چنین داروی مکیدنی باشد دارو بهره رسان تر می شود . اگر دیدی که اشکال پیش آمدو التهاب رخ نمود، برفاب سرد ( یخ) را با گلاب مخلوط کن و بیمار جرعه جرعه بنوشد، شربت میوه جات، شربت سیب شامی و امثال آن ها راجرعه جرعه بنوشد. اگر دیدی که نیاز به کافورهست، کافور را نیز با شربت ها و نوشیدنیها مخلوط کن، کافور را در آن ها حل کن، . شاید تنها در درمان چنین حالتی خفقان، ماست درمان باشد و به غیر ماست احتیاجی نداشته باشی . یک رطل تا دو رَطل ماست را غذای بیمار قرار بده، و اگر خواستی که ماست را با مغز نان تقویت کنی مانعی ندارد. اگر دیدی که نیروروبه کاهش است و بیمار خفقانی ناتوان است وازخاموش نمودن حرارت(ضعف)  بیم داشتی که ماست بیمار یا غذای دیگری که برایش تعیین کرده ای، ، تنها چاره همین است که بتعدیل کننده مزاج را مخلوط کنی، مانند کبابه، هل بو یا (قاقُلَّه)، برگ تُرَنج و همچنین گَشنِیز و کافور نیز برای تعدیل مزاج با غذای بیمار باشند، مفید است . اماگل گاوزبان، به کاربگیر وباک نداشته باش که نتیجه بدبدهد، در هر چه بیمار می نوشدیامی خوردگل گاوزبان بریزکه عادتا پزشکان همه این کار را می کنند و در درمان خفقان گرم گل گاوزبان گل سرسبد است . آب مقطرگل گاوزبان نیز همان تاثیر خوب را در درمان خناق گرم دارد . یکی از داروهای مفید در درمان خفقان گرم، راوند چینی است که چند روز پیاپی هر روزه به وزن یک دِر هم راوند چینی را با آب سرد بخورند . در درمان بیمار خفقان گرم کوشش کن که هوا تا ممکن است سرد باشد . هرگاه نوشیدنی خواست، خوشبوها و بو کردنی های خوشبوی که با کافور همراهند و خوشبوهایی که صندل در آن ها بکار رفته آماده باشند و اگر برنوشابه بیمار کمی شراب خوشبو بپاشندچه بهترکه بوی خوش آن که همراه مشروب است به قلب برسد. اگر بیمار خفقان گرم از جای سکونت خود به جای سردسیر منتقل شود، سلامت خویش را باز می یابد . در درمان بیماری خفقان گرم نباید فراموش کنی که ضماد سردی بخش را بر قلب بگذاری، ضمادی که ازصندل و کافور و آب آ هنگران (آبی که آهنگران آهن سرخ شده در آتش را در آن سرد می کنند )، ضمادکافور و گل محمدی و تباشیر و عدس نیز از ضمادهایی هستند که باید بر قلب دارای خفقان گرم گذاشت و بویژه اگردارنده قلب خفقانی گرم، تب داشته باشدضماد عدس و کافور و گل محمدی و تباشیرلازم است که بر قلب گذارند . از داروهای ترکیبی که در این باره بهره رسانند دارویی است که از کافور و زعفَران با شربت ترش ترنج با برگ تُرَنج سازند و قرص از آن درست می کنند و بیمار از آن قرص ها می خورد . داروی " مشک شیرین "و داروی " مفرح بارد"(شادکننده سرد ) در این باره خوبند . داروی دیگری هست که آزموده شده و بسیار گرم هم نیست و برای درمان خفقان گرم . بهره رسان است . نسخه اش این است : تباشیر چهار جزء، عود هندی، سک، هریک یک دِرهم، هل بو یا (قاقُلَّه)، میخک، هریک یک دِرهم، کافور نیم درهم، کتیرا سه درهم، با آب ترنجبین می سرشند و قرص می شود، هر قرصی به وزن نیم درهم است.

 

درمان خفقان سرد

اگر خفقان قلب سببش ماده خلطی سرد است  چنانکه قبلاً هم تذکر دادیم  باید ماده را پاک سازی کنی.

اگر خفقان از ماده خلط بلغمی رطوبتی و سرد است و خلط در طرف قلب باشد یا در معده قرار داشته باشد، داروی آزموده در درمانش این است :

نسخه:

قارچ چمنی به وزن نیم درهم، پیه هندوانه ابوجهل (حنظَل) به وزن یک دانگ، تربد یک دِرهم، مقل یکدانگ، مشک و زعفَران هریک یک طسوج، عود هندی به وزن یک دانگ، نمک نفتی به وزن یک چهارم درهم،که دارای نوشیدنی کامل عیار است .

 اگر خفقان قلب سببش ماده خلط سودایی است، داروی آزمایش شده و خوب دارد که از این قرار است:

نسخه:

هلیلِه سیاه، هلیلِه کابلی، هریک به وزن یک دِرهم، سس صغیرنیم درهم، سنگ ارمنی به وزن یک چهارم درهم " داروی مشک تلخ "به وزن سه درهم، آنقدردر شراب ریحانی مخلوط کنند که دارو در شراب آب می شود و بخورند و شاید این نسخه دارو که در زیر آید برای درمان خفقان سرد کافی باشد . ایارج فیقرا (معجون تلخ مسهل ) به وزن یک مثقال، باسس صغیربه وزن یک دانگ . با اسکنجبین بخورد و بر آن دوام کند . داروهای تبدیل کننده و تعدیل کننده مزاج از این قرار ند : 1 - تریاق 2 - میترادات (معجون مثرودیطوس ) 3 - داروی مشک شیرین 4 - داروی مشک تلخ 5 - داروی قیصر 6 - شلیثا 7 - داروی گوارشی عود و عنبر 8 - داروی مفرح کبیر (شادی آور بزرگ) 9 - معجون النجاح 10 - قرص های مشک

اگر سردی مزاج در خفقان سرد بسیار فشار آورد، داروهای زیر مفیدند

الف) بلادر

ب) غذای بیمار خفقان سردمزاج : آب نخود، آب گوشت جوجه کبوتر، گوشت گنجشک و چکاوک باشد.

داروهای ترکیبی در درمان خفقان قلبی سرد، یکی این است :

نسخه:

گل گاوزبان یک دِرهم، زنجبیل بیابانی، درونَه از هریک چهار درهم، بیمار در . اول ماه و در وسط ماه ودر آخرماه، یک دِرهم از این داروی ترکیبی را در شراب ریحانی مخلوط کند بخورد.

نسخه دیگر:

کهربا، جندبیدستَر، از هریک یک جزء، پوست تُرَنج که خشکیده باشدبزرفرنج مشک، از هریک نیم جزء، کهربا، بدل مرجان از هریک یک دِرهم، پلنگ مشک، میخک، سک، از هریک یک دِرهم...................نشانی های خفقان :

نشانی هایی که می توان از آن ها بودن خفقان را بشناسی از این قرارند :

نبض :

هرگاه نبض دارنده قلب از راه طبیعی پا فراتر یا فروتر نهاد و از حالت طبیعی خارج شد، خبر از خفقان قلب می دهد، که این دگرگون شدن و از حالت طبیعی بیرون آمدن نیز چند صورت دارد، نبض بزرگتر یا کوچک تر از حد لازم و متوقع، سریع تر از نبض طبیعی، کندروتر از بایسته، جداجداتر و بیشتر از اندازه لازم دارای تفاوت، پیاپی زدن نبض به حالت غیرعادی . گاهی می بینی که نبض با نبض بیماران آسم شباهت دارد . اگر ماده خفقان آور برای قلب ماد ه رطوبی باشد، نبض بسیار نرم است و خبر از رطوبی بودن ماده می دهد، دارنده قلب نوعی احساس دارد که گویی قلبش در رطوبتی . غلت می خورد . اگر ماده سبب خفقان قلب ماده خونی باشد، در شخص دارای قلب نشانی های حرارت و التهاب دیده می شود، نبض سریع می زند و هنگامی که خفقان آرام است، نبض بزرگ است . اشخاص دارنده قلب خفقانی، که ماده خفقان آور خونی باشد، از جماع کردن می آسایند و بهره بینند . اگر ماده انگیزه خفقان در قلب، خلط سرد مزاج باشد، بایدعکس خفقان خونی (خفقانی که ماده اش خونی است ) را به حساب آری. اگر سبب خفقان قلب، خلط صفر ایی باشد  که کمتر روی می دهد خلط صفرایی در قلب باشد  آن را درنشان بیماری های صفرایی بیاب که بعد ازخفقان آیند . نبض سخت نیز دلیل بر خفقان صفرایی است . التهاب حاد و شدیدتن دارنده قلب نیزگواه خفقان صفرایی می شود . اگر ماده خفقان آور قلب خلط سودایی باشد، آن را ازغم و اندوه، دوری کردن از مردم و سختی نبض بیمار می توان شناخت . اگر سبب خفقان باد است، تپش وپریدن قلب کمتر از حالت خفقانی های دیگر است، اختلاف نبض کم است . اگر سبب خفقان قلب، ورم است  ورم گرم یا سرد در گوهر قلب پیدا شده یادرنیام قلب  می توانی از نشانی های ذکر شده برای شناسایی ورم گرم و سرد در قلب استفاده کنی. اگر از بین رفتن تک است و در قلب روی داده، انگیزه های آن را بررسی کن و خفقان قلب را تشخیص ده. اگر خفقان ناشی از داروی سمی باشد  که دارنده قلب خورده است  یا ناشی از نیش جانوران زهردار  که دارنده قلب رانیش زده اند  باشد، نبودن سبب های سایر حالات وبودن سبب سم و نیش زدگی سبب خفقان را اشکار می سازند . اگر سبب خفقان، کرم در شکم است، آن را نیز از سم و نیش جانوران قیاس کن . اگر خفقان قلب از مزاج گرم بدون ماده دارنده قلب است، شخص مبتلا به خفقان قلب، از اثر سوء مزاج گرم ساده، با التهاب شدید دست به گریبان است و احساس نمی کند که رطوبتی چندان هست که قلبش در آن غوطه ورو در حرکت باشد، نبض سریع است و پیاپی . می زند، سرعت و پیاپی زدن حتی در غیروقت برانگیخته شدن خفقان موجود است . گاهی سبب هایی که بدون ماده، حرارت برای بد ن به ارمغان می آورند، خفقان قلب را به دنبال دارند . در بیمار ی دق و امثال آن نیزخفقان قلب پدید آید. اگر سبب خفقان قلب، ماده خلط سرد مزاج است، از پاک سازی های خلط فرو نشان گرمای غریزی، از بیماری های سردی آور، از هوا و غیره، ازتفاوت نبض در غیر هنگام خفقان می ت وان آن ها را شناسایی کرد . اگر خفقان قلب از نتیجه بندآمدنی ها باشد، دلیلش را از اختلاف نبض درکوچکی و بزرگی، در ناتوانی و نیرومندی به دست آر، بشرطی که علامات پر شدن خارج از حال طبیعی نباشد . اگر خفقان قلب از زیاد احساساتی بودن قلب است و چنان که گفتیم از کم ترین اندازه بادی که روی می آورد، یا کمترین آزاری که رخ دهدبه خفقان می افتد، علاماتش را ازعلامات سلامتی کامل می دانی . دارنده قلب تن سالم دارد، نبضش نیرومند است، نفس بدون کم و کاستی است ،. هیچ اندامی از اندامان تن آسیب ندیده اند، بزرگی نبض و نیرومندی نبض بهتری ن گواه بر این حقیقتند که خفقان از قلب احساساتی است و حساسیت شدید قلب سبب خفقان شده است. در این حالت هرچند تپیدن و پریدن قلب پیاپی باشد، بدن سلامت خود را حفظ کرده است و نیروی بدن برمرام است، کارو کنش های دارنده قلب درست و صحیح انجام می شوند . اکثراً کسانی را که قلب بسیار حساس دارند و حساسیت زیاد قلب سبب خفقان می شود، می توانی از چهره بشناسی . چهره چنین اشخاصی از واکنش های روانی  هرچندکم هم باشد  از قبیل شادی، غم، نگرانی، خشم، برمی انگیزد و عکس العمل نشان می دهد. اگرکلیه بدن در به وجود آوردن خفقان قلب شرکت دا رد، مثلا در حالت تب و حالت بحرانی بیماری، دلیل آشکار است

 اگرگناه خفقان قلب به عهده معده است، باید سبب را در حالات و چگونگی معده پیدا کرد :

۱-   آیا اشتهای بیمار کم است یا زیاد؟

 ۲--چه چیزهایی را از معده بیرون می دهد؟

۳-  آیا شبح های خیالی را می بیند و در نظر مجسم می کند؟

۴-  دل به هم آمدن هست ؟

۵-  درد پیچش شکم دارد؟

۶-  یکی از نشانی های معده سبب خفقان قلب این است که وقتی بیمارگرسنه و معده تهی از خوراک باشد، خفقان سبک می شود، مشروط بر این که ماده صفرایی در حال گرسنگی و تهی بودن معده در دهانه معده ریز ش نکرده باشد.

۷-  اگر در حال وهنگام هضم غذاخفقان شدت نیابد، می توانی خفقان قلب را از معده بدانی . اگر ریه در به وجود آوردن خفقان قلب دخالت داشته باشد، دارنده ریه که به بیماری آسم مبتلا شده باشد، دلیل است که خفقان قلب نشانی از ریه دارد . همچنین نشانی هایی با شند که رطوبت داخل ریه را بازگوکنند، یا این که بندآمدنی ها در گدارهای ریه سبب خفقان قلب می شوند که راجع به این بندآمدنی ها در باب ویژه به آن بیابانی داریم . اگر سبب خفقان قلب از بیماری خفگی (خناق) است، نشانی های خناق را در باب خناق ذکر کرده ایم . ممکن است دها نه معده سبب خفقان قلب باشد، باید از جریان لعاب و دردی که گویی آن را گاز گرفته اند و دردی که به خلیدن چیزی تیزمی ماند که در دهانه معده رخ دهد، سبب را شناخت

درمان انواع خفقان قلب:

اگر سبب خفقان قلب ماده است، هر نوع ماده ای از هرجنس باشد، حتماً باید پاک سازی شود . ماده خونی را باید وسیله رگ زدن و خون گرفتن بیرون آورد و باید خونی را که می گیری به حد کافی باشد . باید غذای دارنده قلب ر ا در چندی و چونی تعدیل کنی . اگر خفقان قلب نوبتی بود، یاخفقان در فصلی از فصول سال بیشتر رخ داد، مثلا در بهار بیشتر از سایر فصول تپیدن وپریدن قلب روی داد، باید قبل از آمدن نوبت خفقان رگ بزنی . غذای دارنده قلب لطیف و نرم باشد، چیزهایی را بخورد که تقویت قلب می کنند . اگر ماده خلط بلغمی بود و سبب خفقان قلب شده بود، باید برای پاک سازی کردن آن داروهایی استع مال شود که تاثیر خوب بر قلب دارند، که بهترین و اثربخش ترین بر قلب به طورا حسن در این باره، آن نوع از معجون های بزرگ (ایارج) است که رطوبت های لزج را برمی کند و بیرون می راند . اگر ماده خفقان آور قلب خلط سودایی است، باید آن را وسیله ایارج " روفس "، ایارج  لوغاذیا"وهر دارویی که خلط سودایی را از جاهای دور پاک سازی می کند درمان کرد، وپس از پاک سازی خلط سودایی، به تعدیل مزاج بپردازد . اگر خلط به وجود آورنده خفقان قلب خلطی است سرد مزاج، داروهای گرم را به کارگیر، اگر خلط گرم مزاج سبب خفقان قلب است، از داروهای سردی بخش استفاده کن و به ویژه برای خلط سرد یا خلط گرم داروهایی را به کار ببرکه با قلب سازگارند و قلب از آن ها بهره می بیند و زیانی به قلب نمی رسانند.

اگر سبب خفقان قلب در معده است و خلط غلیظ در معده به هم آمده است، دستور درمان آن چنین است :

      پس از غذا خوردن و خوردن نرمی بخش های مانند آب ترب و اسکنجبین، بیمار باید قَی کند و بعد از آن اسهال شود . داروهای اسهالی در چنین حالی عبارتند از " لوغاذی ا"، "ثنادیطوس"(ثیادریطوس. نسخه)، " ایارج فیقرا"(معجون تلخ مسهل) که با پیه حنظَل تقویت شده باشد، داروهایی که ازقارچ چمنی یاسس صغیرمی سازند.

اگر خلط صفرایی گزنده در معده است و سبب خفقان قلب شده است، درمانش این است که در زیرمی آید :

دارنده معده رب میوه ها و میوه های خوشبوی و میوه های مانند سیب و به بخورد و اگر بعد از غذا میوه به بخورد خوبتر است . گلابی و امث ال آن خوبند . معده دارای خلط صفرایی را ملین کن، باید شخص دارنده معده از هر چیزی که به خلط مراری تبدیل می شودبپرهیزدو درتعدیل مزاج معده بکوشد.

اگر خوراک در معده تباه شده است و فسادخوراک معده، معده را آزار می دهد و آزار معده به خفقان قلب می انجامد،

 باید کاری کنی که معده را آن اندازه نیروبخشی که بتواندخوراک تباه شده را هضم کند، درمان نیروبخشیدن و هضم کردن خوراک فاسد شده در معده را در باب ویژه به معده ذکر خواهیم نمود . اگر خوراک فاسد شده هضم شد، سبب خفقان قلب از بین می رود. باید در عین حال که سرگرم درمان معده هستی ، نیروبخشی به قلب را در نظر داشته باشی . قلب را چنان نیرومندنمایی که از چنین حالاتی تاثیرپذیر نباشد . پس وقتی داروی از بین بردن سبب را تجویز می کنی، بگذار همراه آن داروی تقویت قلب باشد.

دستورات دارویی و درمانی در حالت خفقان قلب :

۱-  اگر کسی که خفقان قلب دارد، چندشبی پیاپی هرشب به وزن یک مثقال گل گاوزبان تناول کند که به

صورت شربت باشد بسیار بهره می بیند.

۲  به وزن هسته خرما (یک سوم مثقال )، میخک نربادوازده مثقال شیر حیوانی مخلوط کند و ناشتا سر کشد، تجربه شده است و خوب است.

۳-  اگر حر ارتی هست چند روز پیاپی، مرزنگوش خشکیده را در آب مخلوط کند و بنوشد و اگر حرارت نیست مرزنگوش خشکیده را در شراب مخلوط کند و چند روزی پیاپی بنوشد.

۴- دارنده خفقان قلب همیشه خوشبوهای ملایم با خود داشته باشد، خوشبوها رابخورکند و بو کند.

۵-  کسی که خفقان گرم د ارد، باید خوشبوهایی از قبیل : گل محمدی، کافور، صندل، روغن های سرد مزاج و سردی بخش با داروهای کم حرارت مانندمشک و زعفَران و میخک به کار ببرد . مگر این که حرارت به جاهای دشوارکشد، اگر چنین بود و حرارت شدت داشت بایدتنها داروهای سرد و سردی بخش استعمال کند و دار وهای دارای حرارت  هرچندکم حرارت هم باشند  با داروهای سرد مخلوط مکن!

۶-  اگردارنده قلب خفقانی، دارای سوء مزاج سرد است : مشک، عنبر، روغن بان، روغن ترنج، آب کافور، غالیه (ترکیبی از مشک و عنبر و غیره که سیاه رنگ است ) و امثال آن ها را تجویز کن که با خود داشت ه باشد و بو کند . بخورهای خوشبو، بخورعودخوشبو و بخوری که با حالات مزاجی سازگار باشد خوبند . نمی خواهم در این جادر باره داروهای تعدیل کننده مزاج قلب گرم و مزاج سرد قلب بحث به درازا بکشد، همه آن ها را می توانی درجدول های داروهای درمان اندامان نفس کش که در ضمن داروهای ساده نوشته شده اند بیابی . روی هم رفته، هر دارویی که خوشبو باشد تا قلب سازگار است، داروهایی که در این میانه نام بردیم خوشبوهایی هستند که بیشترحائز اهمیت هستند و پیشرو سایر داروهای خوشبومی باشند . اگر خفقان قلب همراه تهوع بود، قبلاًهم گفتیم خفقانی است بد و ناپسند.

دستور درمان خفقان همراه تهوع :

اگر بقایائی از تب باقی مانده است، قاوت جوکه با آب گرم شسته شود و در آب گرم بیامیزد و بعد اً سرد گردد، با وزن ده درهم شکر مخلوط کند و بنوشد، که نوشیدنش مفید است و اگر بعد از نوشیدن آن را قَی کند، باز بهره رسان است . اگر نخواست که شکر باو قاوت جو کذائی باشد و شکر تهوع ر ا افزایش می داد، به جای شکر اناردانه ر ا بکار ببرد، هر دو ساق پا را محکم ببندد، کافور و امثال کافور را با سرکه مخلوط کند و بوی آن را برکشد، پارچه قماشی را در آب صندل سفید یا صندل سرخ و کافور و امثال آن خیس کند و بر سینه بگذارد. بارها روی می دهد که خفقان قلب برانگیخته شده و شدید است، چیزی از طرف راست و چپ به سوی پایین می آید و خفقان آرام می شود...............خفقان

خفقان نوعی پریدن و تپش غیرعادی است که به قلب روی می آورد، سبب خفقان عبارت است از هرچه آزار به قلب می رساند، هرچه قلب از آن آزار بیند، و این آزار رسان به قلب که مایه خفقان قلب می شود چند صورت دارد :

 

۱-  سبب آزار قلب در خود قلب است.

 

۲-  سبب آزار قلب در نیام قلب است.

 

۳-  آزار قلب از اندامان همسایه قلب به قلب سرایت کرده است.

 

۴-  سبب ممکن است ماده خلطی باشد.

 

۵-  آزار قلب نتیجه سوء مزاج ساده بدون ماده باشد.

 

۶-  شاید از ورم باشد.

 

۷-  سبب گسستگی و تحلیل تک است(انحلال فرد).

 

۸-  چیزی بیگانه سبب آزار قلب شده است.

 

۹-  شاید از اثر ترسویی و بزدلی زیاد  که دارنده قلب دارد  قلب آزار دیده باشد.

 

۱۰-  شاید از حساسیت زیاد قلب آزار بیند.

 

گفتیم ممکن است سبب آزار دیدن قلب ماده خلطی باشد، حال ببینیم :

 

چگونه ماده ای سبب آزار قلب می شود.

 

  • الف) اگر خلط خونی باشد.
  • ب) اگر خلط رطوبی باشد.
  • ج) ممکن است خلط سودایی باشد.
  • د) امکان دارد خلط صفرایی باشد.
  • ه) شاید خلط بادی وزاده باد باشد که از سایر خلط ها سلامت تر و کم آزارتر و در مانش از همه خلط ها آسان تر است

 

اگر قلب از سوء مزاج ساده بدون ماده با آزار رو به روست، باید بدانی که هرسوء مزاجی چیره بر جسم باشد نیروی تن را کاهش می دهد و ناتوانی می آورد و هر نوع از ناتوانی جسم، در صورتی که چیزی از نیرو در قلب باقی مانده باشد، قلب را به نوعی تشویش و اضطراب وادار می نماید به این می ماند که قلب می خواهد از خود دفاع کند و آزار را از خود دور سازد، این تشویش قلب همان خفقان است . اگر قلب به پریدن و تپیدن زیادغیرعادی مبتلا گردد، خفقان قلب به غش کردن . بیمار می انجامد، و اگر از حالتی که سبب غش کردن می شود تپیدن و پریدن قلب پا فراتر نهد، آژیرمرگ دارنده قلب است . هر درد و آزاری که از سوء مزاج ساده بی ماده ممکن است بر قلب آید، از هر مزاج غیرساده یعنی همراه ماده هم حتماًساخته است و سوء مزاج است چه ساده، چه با ماده، برای آزار قلب هر نوع سوء مزاج آمادگی کامل دارد.

 

ورم گرم در قلب :

 

ورم گرم قلب وقتی که شروع به ایجاد شدن می کند و هنوز در راه است، سبب خفقان قلب می شود و خفقان قلب غش کردن در پی دارد و از آن پس مرگ حتمی است.

 

ورم سرد قلب :

 

ورم سرد در قلب تقریباً حالش حال ورم گرم است، امافوراً سبب مرگ نمی شود و مهلتی، آن هم کم، بهدارنده قلب می دهد . از بین رفتن تک (انحلال فرد ) و بندآمدنی ها در قلب نیزحال ورم سرد قلب دارند . بندآمدنی های خطرناک است که در گدارهای خون و در گدارهای روان زندگی و در قلب و اطراف نزدیک قلب و در رگ های درشت که از اجزای ریه به شمار می آیند به وجود آید . بیگانه هایی که سبب آزار دیدن قلب می شوند چند احتمال دارند :

 

۱-  درد و آزار گرمی آور و واکنش ماده ورم ها، اندام همجوار قلب را در بر گرفته و قلب از آزارهمسایه نصیبی برده است.

 

۲-  دارنده قلب داروی سمی خورده است و آزار ناشی از سم به قلب رسیده است.

 

۳- از نیش جانوران زهردار  که دارنده قلب را آزاررسانیده اند  آزاربه قلب سرایت کرده است.

 

۴-  کرم های موجود در شکم، و بویژه کرم هایی که به بالایی های مکان غذا و مکان مدفوع رسیده اند، آزار قلب را هم فراهم کرده اند. اگر آزار قلب از حساسیت و رقّت قلب است و خفقان را برای قلب به وجود آورد، چنان است که بادی بسیار کم و اندک در فضای میان قلب و نیام قلب خزیده باشد، یا بادبه جِرم قلب راه یافته باشد، یا در رگ های دل پناه گرفته باشد، این اندک باد سبب خفقان قلب می شود کمترین حالت گرمی یا سردی که به قلب درآید، مثلاحتی اگر بعد از نوشیدن آب باشدبدون این که به کارهای قلب زیانی برسد و قلب همچنان در انجام کارخویش توانابماند، بازخفقان قلب رخ می دهد. آزاری که به قلب رسد و مایه خفقان قلب گردد، اگر از شراکت غیر است و دیگران در آن سهیمند، آن هم چندجهت دارد :

 

۱-  سهیم بودن تمامی بدن درآزار دیدن و تپش وپریدن خارج از حدودلازم قلب، چنان که در تب ها روی دهد، بویژه وقتی که دارنده قلب به تب وبائی مبتلا است.

 

۲- آبشامه(نیام قلب ) درا زردن و تپش وپریدن قلب دخالت دارد، که مثلا ورم سست در آبشامه نیام قلب سربرآرد یا این که ورم آبشامه نیام قلب ورمی سخت باشد، چنان که برای آن میمون و آن خروس که ذکرشان آمدپیش آمده بود.

 

۳-  معده درا زردن قلب دستی داشته باشد، مثلا خلط لزج شیشه ای در دهانه معده باشد، یا خلط گزنده صفرایی در دهانه معد ه جای خوش کرده باشد، یا این که خوراک در معده تباه شده باشد و از آزار معده، سهمی به قلب رسیده باشد و سبب خفقان قلب از شراکت. معده باشد.

 

۴-  یا از مشارکت همه اندامان دردمند، قلب به درد آید و به خفقان دچار گردد. زیرا دردهر اندامی که شدید و بیش از حد باشد، حت ماً قلب از آن متاثر می شود، که در میان سایر اندامان تن، معده بسیار در این شراکت دست دارد، مثلا هرگاه خلط در معده بو دو معده را به درد آوردیاجوش هایی در دهانه معده پیدا شوند، یا بعد از قَی کردن بسیار شدید وتند، معده به چنان سستی و آزاری مبتلا می شود که به ز حمت می توانی آزار معده را با آزار قلب یکی ندانی ، یا شاید دهان ه معده بپردوبتپدو خفقان قلب راپیروی کند که این حالت پریدن وتپیدن دهانه معده بسیار شبیه خفقان قلب است و تو گویی قلب است که خفقان دارد نه دهانه معده.

 

۵-  یا می توان ریه را در ایجادخفقان قلب مجرم شناخت، مثلا در آن طرف ریه که نزدیک قلب است راه بندانیهایی پدید آید و نفس راه راست خود رانپیماید، که در این حالت تنگی نفس روی دهد که جای نگرانی است.

 

۶-  ممکن است در حالت بحران بیماری، وقتی که خلط به راه بحرانی می رودخفقان روی دهد که این بحث را در جای ویژه به خودشرح خواهیم داد.

 

۸-  اگر کسی بعد از بیماری، خفقان قلب دارد وهنگام بیماری دلش به هم آمده و صفرای زیاد بیرون داده و بعد از بیماری نیزدل به هم خوردن باقی است، این نوع خفقان قلب جزء خفقان ناپسند است وآژیر پیدایش تشنج در معده است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()