علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

 
این درد که در مفصل بین استخوان ران و ساق پیدا میشود . درد مفصل است و چند حالت دارد گاهی بدون ورم است گاهی با ورم و گاهی نیز مفصل آب میاورد و اگر این درد در دو طرف زانو در طول پا امتداد پیدا کند عرق النساء یا سیاتیک نامیده میشود.
اما جهت معالجه تا زمانیکه در مفصل ورم نباشد درد مفصل از رطوبت است و احتیاج به داروهای ضمادی و خوراکی دارد از جمله داروهائیکه بصورت ضمادی مصرف میشود میتوان مخلوط آب غوره و نمک طعام عصاره یا له کرده پیاز عنصل با آب غوره - آبی که توکلیجه در آن جوشیده باشد روغن بادام شیرین - روغن های گرم مزاج مانند روغن کنجد یا روغن زیتون سالیسیلات محلول در آبگرم را نام برد و جهت خوراکی میتوان از حب های درشت منیزی که بقدر نخود درشت باشند بمدت سه روز و روزی سه عدد میل نمود و اگر حب ها کوچک باشند باید روزی نه عدد خورده شود تا سه روز و برای اینگونه افراد راه رفتن و گرم نگهداشتن و حمامهای گرم و آبهای معدنی گرم و وان پر از آب داغ که در آن قرار گیرند بسیار نافع است . و چنانچه در محل مفصل ورم باشد مزاج آن گرم است و باید همراه با مداوای مربوط چند عدد زالو  در روی ورم مفصل انداخته شود. اما دوای اصلی درد مفاصل از هر نوع که باشد گرم مزاج باشد یا سرد مزاج یا بصورت سیاتیک روماتیسمی سورنجان است که بصورت ذیل مصرف میگردد ابتدا سورنجان - توکلیجه - اصل سوس- هلیله- تخم کرفس از هر کدام مقدار دو مثقال را دم کرده و آب دارو را پس از صاف نمودن جوشانده به عنوان نرم کنننده  و آماده کننده برای مداوا به نام منضج میخورند و فردای آن روز یکی از داروهای زیر را به عنوان مسهل میخورند مقدار هشت تا ده مثقال روغن کرچک یا پنج مثقال سنای مکی و پنج مثقال گل سرخ را جوشانده و میخورند اگر دسترسی به سنا نبود میتوان مقدار چهار مثقال مغز میوه فلوس را مصرف نمود و روزی که مسهل خورده میشود نباید نان یا میو ه های خام همراه آن خورده شود. میتوان جهت ادامه درمان یا در مواقعی که خوردن مسهل مقدور نیست استخوان قلم گوسفند را سوزانده و بصورت زغال در آورد سپس پودر نموده و با پودر سورنجان مخلوط و در کپسول نموده و روزی دو سه کپسول قبل از صبحانه تا چند روز خورده شود.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٧:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()