علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

آنچه محقق است که هرکس دارای جهاز هاضمه منظم و سالمی باشد از بسیاری از بیماریها مصون بوده وچنانچه بیمار گردد امید شفایش بسیار زیاد است.

بر این اساس در طب قدیم بر کارکرد دستگاه گوارش تاکید زیادی داشتند و در درمان هر نوع بیماری  بر اصلاح و یا تقویت کارکرد معده نیز تاکید داشتند.

آنها برای استحاله غذا در بدن چهار آشپزخانه یا مطبخ و به عبارتی چهار جایگاه استحاله و هضم غذا در بدن تعریف و تفکیک کرده بودند که عبارتند از:

1-   طبخ اول

: دهان است وعمل جویدن و له کردن غذا در آن که اولاً اختیاری بوده و در ثانی  با ترکیب با بزاق دهان موجب مواد نشاسته ای غذا به مواد قندی  مورد نیاز بدن میگردند. لذا هرچه غذا بیشتر جویده شود استحاله غذا بیشتر صورت گرفته و موجبات هضم و جذب مواد آن و آسایش بدن را بیشتر فراهم میکردند.( یک نکته و آن اینکه در گذشته  اطباء قدیم بهنگام معاینه بیمار دهان وی را باز کرده و نیم نگاهی به وضعیت دندان ها می انداختند تا مشاهده چگونگی طبخ اول نمایند)

 

 

 

2-   طبخ دوم: قدما معده را آشپزخانه و یا طبخ دوم غذای ورودی می دانستند که عصیر معدی آن وظیفه استحاله و دگرگون سازی مواد گوشتی یا آلبومینوئیدها را به عهده دارد .

 

 

 

3-   طبخ سوم: قدما روده کوچک را مرحله طبخ سوم غذا می دانستند که موجب تخمیر و استحاله کامل غذا در نتیجه وجود میکروبهای فعال درون آن و هم چنین ترشحات صفراوی و کبدی که در ابتدای روده کوچک وارد آن می شود  ، میگردد. در این مرحله پستانک هایی در سطح روده مفروشند که مواد غذایی قابل جذب را گرفته و به سمت کبد هدایت میکند.

 

 

 

4-   طبخ چهارم: اطباء قدیم کبد را آشپزخانه چهارم میدانستند که وظیفه تجزیه و خنثی سازی مواد سمی وارد و جذب شده توسط روده کوچک، ذخیره و توزیع مواد قندی به بدن و... را به عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

یک نکته.

....................

 

 

 

 

 

بر اساس تفکیک فوق اطباء قدیم در معاینه هر نوع بیماری ابتدا کارکرد  سیستم گوارش در کلیه نقاط را بدقت مد نظر( دهان- معده- روده ها(کوچک و بزرگ)

کبد) داشتند و در غالب اوقات با تنظیم کارکرد سیستم گوارش بر اساس طبع بیمار موجبات درمان بسیاری از بیماری ها می شدند.

 

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٠
comment نظرات ()