دلالت برج ها بر صورت ها و چهره ها

1.       حمل-میانه قد، لاغرگونه، نگرستن اوبلند، سرمه چشم یا گربه چشم یا میش چشم، بزرگ بینی و گوش، زشت دهان، جعدموی، سرخ فام موی

2.      ثور-تمام قد، درازبالا، بزرگ پیشانی، خردابرو سیاه چشم سپیدیش نیکو وخرد، نگرستن اوفرود، درازگردن، پهن بینی، سرش برآمده، فراخ دهان، سطبرلب و گردن، سیاه موی و کشیده، بزرگ شکم

3.     جوزا-میانه قد، نیکوبدیدار، خوب وراست گردن، خوب ریش، خوب روی، تیزنگر، میان دوکتفش پهن، ساقش درازتر ازساعد

4.     سرطان-معتدل قد، سطبراندام، به درازی نزدیکتر، به گندمگونی گراینده تر، باریک موی، کژبینی، ناهمواردندان، فرونگر، نیمه زیرینش بزرگتر، ساقش درازتر از ساعد

5.     اسد-تمام بالا ودراز، فراخ بر، پهن روی، سطبرانگشت، بارک دوران، بلند بینی، فراخ دهان، دندانش از یک دور، نیمه زیرینش بزرگتر، خوب روی، گربه چشم، میگون موی، شکم آور

6.      سنبله-میانه به فربهی، به درازی نزدیک تر، کشیده موی، خوب روی، با خال ها بر بر و شکم، با نشانی برگردن

7.     میزان-معتدل اندام، نیکو روی، تن سپید وبگندم گونی گراینده وزردی، سرمه چشم، خوب بینی، علامت هابرگردن وپای

8.     عقرب-سربرآمده، نیکو روی، خردچشم و اندر او زردی، گرد روی، تنگ پیشانی، درشت موی، باریک ران، بزرگ پایشنه، پهن بر، فراخ میان دوکتف، درازدست و پای، پخش بینی ، شکم آور، بر پشت نشان

9.     قوس-سبک تن، خوب وتمام به درازا، نیکوروی، تنش خوبتر از پیش، خوب چشم، کشیده ریش نه بسیار موی، سطبر بینی، لونش سوی سرخی، شکمش و دوساقش بزرگ، دوران دراز، بر بازو و پای نشان ها

10.    جدی-راست قد، لاغر تن، اندر صورت او مانندگی ازصورت بز، چشمش گربه، گوش ها کژ، دراز ریش، فراخ چشم، موی برش اندک، باریک ران و ساق، سبکرو، نمکین

11.   دلو-میانه بالا، به درازی نزدیک تر، خردپیشانی، سرمه چشم، سیاهی بیش از سپیدی، سطبر لب، زبرنگر، آکنده تن، دوساقش نه هموار ولکن یکی درازتر، نیکوروی، پهن بر

12.  حوت-خوب تن، نرم اندام، نرم پوست، خوب روی، میانه قد، پهن بر، میان دو کتف تنگ، خردسر، تنگ پیشانی، فرونگر، سیاه چشم، نمکین

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

/ 0 نظر / 5 بازدید