شکل و...ستارگان

 

ستاره-شکل-جنس-بو وطعم-رنگ-گدازنده وگوهر-دلالت مطلق

زحل-کوتاه و خشک و سخت وسنگین-کوه های خشک-ناخوشی وسکوکی وگندگی وترشی مکروه-سیاه و سربی و سیاه متمایل به زردی-سرب-سرد ترین و سخت ترین و گنده ترین و پلیدترین چیزها

مشتری-معتدل و ستبر وقوام و ساده-زمینهای نرم-شیرینی وترشی وخوشی-گردناک و سپیدآمیخته به زردی و تابندگی-ارزیر وقلع و روی و برنج و الماس -میانه ترین و معتدل ترین و خوبترین و خوشترین

مریخ-دراز وخشک و درشت-زمینهای ویران و سنگریزه-تلخی-سرخی تاریک-آهن ومس-گرم ترین و درشت ترین وتیزترین وسرخترین

آفتاب-گرد و متخلخل و تهی و گداخته-کوههای با معدن-تیزی-روشنایی وزردی و سرخ فامی-یاقوت و بیجاده و سنگهای قیمتی-نبیلترین و نیک ترین و شریفترین و مشهورترین وکریمترین

زهره-چهار گوش و رنگین ونرم-زمین های تر-چربی وخوشمزگی-سپیدی پاک و گندم گونی وسبزی-مروارید و زبرجد وجزع -پاکیزه ترین وبانعمت ترین و بامزه ترین وخوشترین ونرم ترین و شیرین ترین

عطارد-مرکب -ریگ ها-دوطعم مرکب-آمیخته ومرکب-فیروزه و برنج و مرجان وبسد-میانه و مرکب و مشترک

قمر-سطبر وتر و کثیف وسبک-انواع دشت وزمین-شوری و ترشی اندک وبیمزگی-کبود و سپیدی ناخالص و روشنایی کم-مروارید وبلور و انگشترها-سپیدترین وکثیف ترین وسبک ترین وتر ترین

 نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

/ 0 نظر / 8 بازدید