طبع و... ستارگان:

 

ستاره-طبع-سعدونحس-نروماده-روزوشب-روزهفته-اقلیم-حالها

زحل-سردوخشک-نحس بزرگ-نر-روز-شنبه-اول-خواب

مشتری-گرم وتر-سعد بزرگ-نر-روز-پنجشنبه-دوم-پوشش

مریخ-نحس خرد-نحس خرد-نر-شب -سه شنبه-سوم-کردار

آفتاب-گرم وخشک-نزدیک نحس، ازدور سعد -نر-روز-یکشنبه-چهارم-خوردن

زهره-سرد وتر-سعدخرد-ماده-شب-جمعه-پنجم-جماع

عطارد-سردوخشک-ذاتاً سعد -نر-شب وروز-چهارشنبه-ششم-سخن

قمر-سرد وتر-وابسته -ماده-شب-دوشنبه-هفتم-آب خوردن

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید