ستاره-سال های عمر-نسب ها و سبب ها-چهره و صورت

زحل-پیری-پدران و نیاکان و برادران مهتر و بندگان-زشت دیدار و دراز خشکانج؟ و ترشروی و بزرگ سر و پیوسته ابرو و خرد چشم و فراخ دهان وسطبر لب و زیر نگر و بسیار موی و سیاه موی و لونش به سیاهی گراید و کوتاه گردن وسطبر کف . کوتاه انگشت. پیچیده ساق. بزرگ پایشنه . فراخ گام.

مشتری-کهولت-فرزندان و فرزند فرزندان-خوب تن . گرد روی. سطبر بینی. بیرون خزیده رخ. بزرگ چشم واندر آن میگونگی . سبک روح پهنا ریش. جعد موی گرایش به سرخی.

مریخ-جوانی-برادران میانه-دراز بالا. بزرگ سر. خرد چشمو گوش و پیشانی.تیز نگر.گربه چشم.خوب بینی.لب کم گوشت. موی کشیده اندکی گرایش به سرخی.دراز انگشت.فراخ گام.

آفتاب-میانه عمر-پدران وبرادران میانه ومولایان-بزرگ سر. گوشتاور. سپید که به زردی زند.کشیده موی. اندر سپیدی چشمش زردی. آوازش گرفته. شکمش فراخ . با غبغبه.

زهره-برنائی و رسیدن-زنان و مادران و خواهران خرد و مادر فرزندان و فرزند خنثی-خوب چهره. گرد روی. سرخ و سپید. گوشتناک.بسیار غبغبه. سطبر رخ. خوب چشم.سیاهیشان بیشتر از سپیدی. خرد دندان. نمکین. گردن نه سخت دراز. میانه بالا. کوتاه انگشت. سطبر دوساق.

عطارد-کودکی-برادران کهین-خوب قامت. گندم گون. به سبزی همی زند. نمکین.تنگ پیشانی.سطبر گوش.خوب بینی. پیوسته ابرو. فراخ دهان. خرد دندان. سبک ریش.باریک موی و کشیده. خوب نگرش. دراز پایشنه.

قمر-طفلی و آخر پیری-مادران و خالگان  و خواهران بزرگ-خوب و سپید. لونش صافی و روشن. تندرست. گرد روی. تمام ریش. پیوسته ابرو. دندان ها جدا گانه. اندر سرش کژی. راست گیسو. خوب موی.

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

/ 0 نظر / 6 بازدید