- سرد(اسیدی)

2- گرم(بازی)

3- معتدل(خنثی)

طبع تغیر ناپذیر بوده و از پدر و مادر ارث(شرایط اقلیمی تغذیه) می رسد و در بدن حالتی به وجود می آورد که گرایش به حالت اسیدی یا بازی بوجود می آورد.

اکثر مردم طبع سرد دارند و طبع اکثر اروپائیان سرد است.

طبع اندامها:مغز سرد و تر است بهمین خاطر گنجایش دارد – استخوان سرد و خشک است – قلب گرم و تر – کبد گرم و تر – کلیه گرم و تر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید