دلالت ستارگان  بر علت ها و بیماری ها

زحل-بیماری و بلا و مسکنت و مرگ و علت ها اندر جایهای پوشیده و نقرس اندر دست و پا

مشتری--

مریخ-بیماری های مزمن و تب و هلاک شدن آبستن بر زادن و هلاک شدن بچه به افتادن و بریدن زهدان

آفتاب-گرمی

زهره--

عطارد--

قمر-بیماری بسیار و مختلف

 

نقل از: نجوم و برجها ابوریحان بیرونی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید