روان و رفتار
به علت سردی در روان نا آرام و همیشه در فکر هستند و دچار وسواس ، شک و دو دلی می باشند و فکر و خیال فراوان دارند. بدبین ، حساس دارای افکار منفی فراوان ، خود خور و نگران هستند .
تمایل کم به معنویات داشته به حسابگری و مسائل منفی علاقه مند هستند همه سونگر و ریز بین و عاقل هستند ، کم احساس و منطقی می باشند و مجذوب نمی شوند و توان ریسک ندارند و منظم می باشند و ریز بین و دقیق بوده و در انجام کارها به علت وسواسی که دارند یک دنده و لجباز هستند و پی گیر انجام کار هستند.
بهار و تابستان را دوست دارند.
تمایلات جنسی و میل جنسی فراوان دارند ولی توان جنسی کم .
به طور کلی اگر تعریفی از افراد سوداوی بخواهیم داشته باشیم :
این افراد دارای اندامی باریک و کشیده هستند و پوست خشک دارند رفتاری آرام داشته دقیق جدی و خودگرا هستند ، زندگی بدون ریسک می کنند و کمتر رفیق هستند.
سودای طبیعی : سودا استخوان ها را می سازد و غذای اندام های سخت است که مهمترین آنها استخوان می باشد که نقطه ی اتکاء سایر اندام ها است .
بخشی از سودا در طحال انباشته می شود تا 1 – اشتها و تحریک غذا به وجود بیاید 2- محکم کردن دهانه (ورودی) معده تا غذا برگشت نکند

/ 0 نظر / 7 بازدید