دلالت برج ها بر خوها و روشها

1.      حمل- خندان و سخن گوی و ملک طبع و بزرگ منش و خشم آلود ومردانه و جماع دوست و سفر دوست.

2.     ثور -دوراندیش، کاهل، دروغ زن، مکرگر، جماع دوست،احمق

3.    جوزا- کریم، پاکیزه، خداوند لهو، دوستدار حکمت و علم هایآسمانی، با سخاوت، حافظ، باسیاست

4.    سرطان-کاهل ،گنگ(کند)، متلون،گردان

5.    اسد- ملک طبع، با هیبت، خشم آلود، سخت دل، لجوج،جافی،مکرگر، دلیر، معجب بر خویشتن، فرامشت کار، بسیار خطا، پراندوه

6.     سنبله- سخی، نیکخو،راستگوی، نیکو گوی، بسیاردان،حکیم، بسیاراندیشه، سبکی، سبکباری، بازی و پای کوفتن، رود زدن،حافظ

7.    میزان- خداوند اندیشه و ادب، سخی، کاهل، بددل،داد ده، برطبع عامیان، شعر گوی، سرود گوی، حافظ

8.    عقرب- بدخوی، بااندوه، با سخاوت، دلیر، بافریب، ترشروی، خشم آلود، کشنده، حافظ،بی شرم، نادان، کاهل، معجب بر خویشتن

9.    قوس -ملک طبع، رازدار، بخشنده، پراکننده خواسته، مکار،متعصب، آشنازن(به آب)، پاکیزه خورش و پوشش، مردانه، معجب بر خویشتن، مهندس، گردندهبه جهان، فرامشت کار، بسیاراندیشه به کار آن جهان، مولع بر اسبان، بسیارخطا

10.   جدی- متکبر، دروغ زن، خشم آلود، تیز، زودگردان، باندیشهبسیار بد و اندیشه اواندر بدی، بسیار اندوه، اندر احتیال مردانه، جماع دوست، خوبمعیشت، فرامشت کار، پرخاشجوی، سخت گیر، دوست دارنده حکمت، مرائی، خداوند لهو، بسیارخطا

11.  دلو- نیک خو، سبک، پر تجمل، مروت حریص، پاکیزه خورش، بسیارسخن، سخت به وقت جنبش، دلیر به وقت آسودن، کاهل و آرامیده در کار، بسیار اندیشه درکارها، گرد کننده طعام و بخیل بر او، پرخواسته، بددل، کفن باز کننده مردگان

12. حوت- نیکخو، سخی، پاکیزه، خداوند آرزوها، بریک حال ناپایدار، بسیار خطا، نادان، میانه اندرکار وفا، مردانه، با حیلت وفریب، فرامشتکار

/ 0 نظر / 8 بازدید