دلالت برج ها بر گوهرها و کالاها

حمل-مس و آهن و سرب و خودها و افسرها وتاج ها وکمرها

ثور-جامه پشم وموی و طوق ها و قلاده ها. و میوه شیرین و روغن و تخم کتان و کاجیره

جوزا-دست فرنجن ها و دستبندها و درم و دینار و عطر و طنبور و بربط و آلات نای زدن

سرطان-گرنج و نیشکر و آنچ بدین ماند

اسد-زره ها و جوشن ها و جامه های مرتفع و آنچه به آتش کنند. و زر و سیم و یاقوت و زبرجد

سنبله-سیماب و حبوب وتره ها و تخم های مستعمل

میزان-ابریشم و بربط و طنبور و چنگ و چغانه و آنچه بدین ماند

عقرب-جوهرهای آبی چون مرجان. وداروها و نشادر و جام های آب و آنچ به آتش کنند

قوس-ارزیر و زر و هر چیز که مرکب است چونرمح و سلیح

جدی-گچ و خشت پخته وآهک وسفال و آنچ بدین ماند

دلو-آلت های آب آوردن وکان ها برآوردن و جایها کندن و درختان نشاندن

حوت-آنچه از جنس آب است چون مرواریدو صدف و مرجان و نعلین ها

/ 0 نظر / 6 بازدید