ورم بیضه در مزاجها

بسیارى از بیماریها موجب ورم بیضه ها مى شود که مهمترین و شایع ترین آنهاورم بیضه در مبتلایان به تب مالت و ورم بیضه در بیماران مبتلابه اریون یا ورم غده بناگوش مى باشد ضربه ها، واریس بیضه و آب آوردن آنهاو بیماریهاى بدخیم نیزعامل مهمى در بزرگ شدن بیضه ها مى باشد، عفونت ها را بطور کلى نبایستى ازنظر دور داشت ، براى معالجه مبتلایان به ارکیت (ورم بیضه ) بامعالجه بیمارى اصلى بهبودى مى یابند از نظر گیاه درمانى مهم تعدیل مزاج وپاکسازىعامل بیمارى است که آن را خلط غالب گویند که با شناختن علائم و نشانه هاىهر یک از مزاجهاى چهارگانه ، معالجه و درمان آن آسان مى شود.

درمان :

تخم خرفه ، اسپرزه ، تخم گشنیز، برگ تاجریزى ، یا دانه آن ، برگ کاسنى ،یا تخم آن ، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط کرده خمیر نمودهبر محل تورم ضماد نمایند یا بابونه ، مغز ناخنک ، آویشن شیرازى ، تخم کتان، برگ کلم را نرم کوبیده با لعاب اسپرزه خمیر کرده ضماد نمایندیا پماد بابونه یا مغز ناخنک یا تخم شوید را کوبیده با لعاب دانه خطمىخمیر کرده ضماد کنند.

معالجات فوق مربوط به مزاج دموى مى باشد.

درمان در مزاج بلغمى

جوشانده تخم ترب ، شبت ، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامهدهند یا ریشه شیرین بیان 10 گرم ، بادیان 5 گرم جوشاندهبا گل قند میل نمایند و مغزناخنک ، بابونه ، تخم کتان ، مقل ، موم از هرکدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن یا آبگل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضمادنمایند و یا بابونه ، مغز ناخنک و خطمى از هر کدام 10 گرم نرمکوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوشمحل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و ثقل (تفاله ) این داروها را روى محلمتورم ضماد کنند.

ورم بیضه یا آلت در مزاجهاى سوداوى

درمان :


پاک سازى سودا کنند، از جوشانده بادیان ، ریشه شیرین بیان ، بالنگو درگل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق، بابونه ،اکلیل ، برگ کلم ، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرمکوبیده در روغنحل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمى که قبلاسائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم هاى بالا را مرتبا عوض کنند،آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخمشوید، نخود،اکلیل ، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیهمرغ ، مغز ساق گاو، روغن زیتون ، ومقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائى محلل (حل کننده ) ورمها است (به صورت ضماد).

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه ، ریوند، تاجریزى ، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیدهحل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمى را کوبیده آب آن را بمالند.

برگ درمنه ، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره ، آردباقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکهحل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمى ضماد کنند، گل ارمنى جدوار،هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله ، تخمکتان ، برگ خطمى ، تاجریزى ، اکلیل ، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کاربرند.

مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهاى ضد ورم مؤثر مى باشند.

ورم بیضه به سبیل سمن نه بطریق ورم

در اینجا فقط بیضه بزرگ و چاق شده اما ورم در کار نیست .

درمان :

پوست خشخاش ، تخم گشنیز، شوکران و سیب زمینى را درهم کوبیده ضماد نمایند در اینجا اگرگل ارمنى و سرکه به آنها اضافه شود مؤثر است

/ 0 نظر / 8 بازدید