مزاج لحن و طنین صدا
گفتیم صداها گرمی و سردی دارند. صدای بم گرم است ، صدای زیر سرد. درجات گرمی و سردی نیز در عطر صدا مستتر است ،‌برخی از صداها دارای گرمی و گیرایی ویژه هستند و از عطری روح بخش بهره‌مند، کلماتی که با این صداها ادا می‌شود بردل می‌نشیند و عمق جان را گرم‌ می کند.
لحن صدا نیز از گرمی و سردی برخوردار است ،‌کلامی قاطع ، صریح وبی پیرایه گرم است ، کلام تردید‌انگیز و شک‌آفرین سرد است. کلام سست ،‌غیر قاطع ، و سوال آخرین و وسوسه‌انگیز سرد و خشک است.
لحن آمیخته با امید و روح استواری گرم است ، لحن آکنده از خستگی و یأس و تردید سرد است.
تردید و دودل و بی آهنگی و بی هدفی و بی خطی و بی‌انگیزگی سرد است . صراحت ، جزمیت و هدفداری و استحکام در بیان و کلام گرم است.
جالب توجه است که حتی اگر کلام غیر معقول باشد، هرگاه با صراحت و جزمیت بیان شد توجه انسان را به سوی خود معطوف می‌کند و موجب استحکام می‌شود.


/ 0 نظر / 45 بازدید