بطور کلی میوه ها را نیاید با چربی ها یا پروتئین ها مخلوط نمود .

میوه ها را میتوان باهم یا باسبزیها مخلوط کرد ولی میوه های اسیدی (ترش) را بهتر است با میوه های شیرین مخلوط ننمود.

خربزه ، هندوانه و طالبی را بهتر است تنها خورد و با میوه یا غذایی دیگر مخلوط نکرد .

از مصرف پروتئین و نشاسته ها باهم باید اجتناب نمود .

مصرف پروتئین ها و چربی ها باسبزیها مانعی ندارد.

میوه ها یا هر ماده ی شیرینی را باید قبل از غذا میل کرد و نه بعد از غذا.

این ها خطوط کلی سازگاری مواد غذایی باهم است.

/ 0 نظر / 21 بازدید