اکنون به حال های ستارگان شویم آنچه که در ذات ایشان است بی آنکه چیز دیگر با ایشان بیامیزد. زیرا که ستارگان مر برج ها را همچنانند چون روان ها مر کالبدها را ( اشاره استاد به پیوستگی نفس با بدن است که از آن وحدت شخصیه حاصل می شود. مسلم است که حکم یکی از دو متحد به دیگری نیز سرایت می کند.بدین جهت از عوارض نفسانی مانند فزع و بیم وخشم و شرم و... در بدن به تبع نفس حالت ها وجود می گیرد. و همچنین از عوارض جسمانی چون حرارت وبرودت و غلبه اخلاط و... درنفس به متابعت بدن احوالی حادث می شود. لذا منجمان ستارگان را به روان ها و بروج را به کالبدها مانند کرده وگفته اند که کوکب و برج مانند روح و تن هر کدام در ذات خویش حالتی دارند.)

طبع های ستارگان چگونه اند؟

زحل: سرد و خشک به افراط. نحس بزرگ.

مشتری: گرم و تر به اعتدال. سعد بزرگ. مشتری برابر زحل است بر گشادن بندهای او و گره او از منحست.

مریخ: گرم و خشک به افراط. نحس کوچک.

آفتاب: گرم وخشک به به غایت. . گرمی بیشتر. هم سعد و هم نحس.

زهره: سرد و تر به اعتدال. تری بیشتر.سعد کوچک. زهره برابر مریخ است بر گشادن بندهای او و گره او از منحست.

عطارد: سرد و خشک به به غایت. خشکی بیشتر.با سعد، سعد است و با نحس، نحس.

قمر:سرد نه به غایت و تر.گاه تری غالب است و گاه نه. چرا که حال قمر در یک ماه متغیر است. در هفته اول ماه بر طبع بهار است گرم وتر. در هفته دوم برطبع تابستان گرم و خشک. در هفته سوم بر طبع پائیز سردو خشک و در هفته چارم بر طبع زمستان سرد وتر. . قمر به ذات خویش سعد است اما نهادش متغیر است.

سعد: بدان که فعل سعود داد است و صلاح و سلامت و پاکیزگی و نیک خوئی وشادی و راحت و خوبی و فضل ها. اگر قوی باشند با یکدیگر دوستی دارند و اگر ضعیف باشند یکدیگر را یاری دهند.

نحس: فعل نحوس زیان است و ستم و فساد و پلیدی و حریصی و درشتی و اندوه و کافر نعمتی و بی شرمی و زشتی و گمان و همه بدیها. اگر قوی باشند با یکدیگر همی چخند(درگیر باشند) و اگر ضعیف باشند یکدیگر را یله(رها) کنندو در به بددلی مشغول شوند.

از دید هندوان، زحل و مریخ و آفتاب و راس نحس اند همیشه و مشتری و زهره سعدند همیشه. عطارد با سعد، سعد است و با نحس، نحس. وقمرچون نور او همی افزاید سعد است و چون همی کاهد نحس.

نر و ماده ازایشان کدام است؟

سه کوکب علوی( زحل، مشتری، مریخ) و آفتاب نر هستند. زهره و قمر ماده اند. و عطارد نر با نران و ماده با مادگان.

روزی وشبی ازایشان کدام است؟

 زحل، مشتری و آفتاب روزی  هستند. و قوت ایشان در روز است.

مریخ، زهره و قمر شبی اند. و عطارد. هم روزی است و هم شبی.

هر کوکبی مانند خویش را یاری دهد واز او یاری خواهد، روزی از روزی و شبی از شبی.

شمس خداوند نوبت روز است و قمر خداوند نوبت شب

/ 0 نظر / 5 بازدید