انسان شناسی از وضع جسمانی
:

 

مرفولوژی یا ریخت شناسی امکان شناسائی کارکتر
را میسر میسازد ، اینگونه شناسائی از قرون پیش وجود داشته و با گذشت زمان توسعه و
تکامل یافته است .

آنچه از کارکتر شناسی تا زمان بقراط معمول بوده است بعنوان
« امزجه بقراطی » خلاصه میگردد و هر کدام از امزجه بقراطی و سایر مکاتب کارکترولوژی
در دو قسمت ریخت شناسی یا مرفولوژی و تیپ شناسی یا خصوصیات روانی بطور موجز و مختصر
تحریر میگردد.

 

 

 

امزجه بقراطی به چهار دسته تقسیم میشود :

 

 

 

1 - لنفاوی یا بلغمی

 

2 - دموی

 

3- سودائی

 

4 - صفراوی

 

 

 

 

 

مزاج لنفاوی یا بلغمی :

 

 

 

از نظر مرفولوژی مردمی چاق و دارای سینه یی نیبت به شکم
کوچک و کم عرض و اغلب صورتشان گرد و پائین صورت در قسمت فک پائین و چانه گرد و عریض
و حجیم است .

 

از نظر تیپولوژی بلغمی مزاج بیشتر بدنبال لذات مادی و ارضاء
غرایز بوده و مردمی خود بین ولی خوش بین میباشند ، از نظر مهمانی و پیک نیک لذت
وافر میبرند . استراحت طلب و آرام و با حوصله هستند .

 

بیزاری از تحرک داشته و از رقابتها و ورزشها دوری می جویند
.

 

بلغمی مزاجها هر چه را با حواس ظاهری در نیابند برایشان
ناخوشایند و نا مطلوب است ، فلسفه و مسائل ماوراءالطبیعه را دوست ندارند و علاقه
مند به سرو کار داشتن با ملموسات و مادیات میباشند .

 

2 - مزاج دموی :

 

 

 

از نظر مرفولوژی مردمی متوسط القامه یا بلند و متمایل به
لاغری یا حداقل میشود گفت که غالبا چاق نمیباشند و دارای سینه ای پهن و شکم نسبت به
سینه کوچک داشته ، صورتشان باریک و اغلب لوزی شکل است و گونه ها تمایل به لاغری و
گودی دارند .

 

از نظر تیپولوژی مردمی بسیار فعال و بی آرام میباشند و
استراحت کردن و بیکار نشستن برایشان دردناک و غیر قابل قبول و تحمل است . بسیار
بشاش ، خنده رو و خوش برخوردند ، بطوریکه مردمی داری و دوست یابی از مشخصات آنهاست
. اهل گردش و تفریح و علاقنمد به مناطق خوش آب و هوا و اکثر آنها به کارهای هنری
عشق میورزند و اهل مباحثه در امور محسوس و نا محسوس هستند .

 

اهل مسابقه و رقابت بوده و در صورت شکست و باخت بسختی
خشمگین و پرخاشگر میشوند ، صاحبان مزاج دموی با اینکه زود دست به طغیان میزنند ولی
زود هم آرام میگیرند به اصطلاح مردمی سریع الرضا میباشند .

 

 

 

3 - مزاج سودائی :

 

 

 

از نظز مرفولوژی این دسته از مردم به سر بزرگ و پیشانی بلند
و قامت باریک و بلند و کشیده شناخته میشوند . قیافه خسته و شکسته و به اصطلاح پیری
زود رس از مشخصات آنها است . در چهره شان سن بیش از عمر واقعی خوانده میشود
.

 

از نظر تیپولوژی انسانهایی ایده الیست و خیالپردازان
رومانتیک اند . فعالیت ذهنی در آنها بسیار قوی میباشد . افرادی تخیلی بوده که در
رویاها زندگی میکنند و به واقعیتهای زندگی توجهی نداشته و از آن میگریزند . دارای
فراگیری فلسفه و علم کلی بوده ولی به علوم تجربی علاقه چندانی نشان نمیدهند ، علاقه
به شغل نویسندگی و طراحی داشته و در آن پیشرفت میکنند ولی اهل عمل و کردار نمیباشند
و کارهای عملی را اغلب به تاخیر میاندازند و بدقولی میکند .در برخوردها بشاش و خنده
رو نبوده و در مباحثه اهل تجزیه و تحلیل اند و مسائل را به خوبی توجیه
میکنند.

 

 

 

4 - مزاج صفراوی :

 

 

 

از نظر مرفولوژی این دسته از مردم بلند قد و کشیده اند ،
دست و پای بلند داشته و از نظر چهره اکثرا خوش سیما و دارای چهره موزون هستند .
چهره به شکل مستطیل و کمتر مربعی است .

 

از نظر توپولوژی مردمی جدی و با اراده و مثل دموی ها فعال و
پرکارند . حس جاه طلبی و برتری جودی در آنها قوی است . بشدت اقتدار طلب اند . به
ریاست میاندیشند و از خوش گذرانی و سرگرمی دوری جسته و از اجتماعات کناره گیری
میکنند .

 

در کودکی سعی در مبصری و سردسته بودن داشته و در بزرگی
اکثرا به مقام مدیری و پیشوائی میرسند و بنا به مقتضای « جوینده یابنده است » اغلب
به مدیریت و ریاست دسترسی پیدا میکنند

.

/ 0 نظر / 30 بازدید