بازتاب‌های روانی و رفتاری افراد سوداوی:

1.   علاقمند به حسابگری و مسایل فنی

2.   کودن و کوته فکر

3.   علاقه‌مند به بهار و تابستان

4.   کم احساس و منطقی

5.   میانه‌رو و محتاط

6.   کم انرژی و مداومت در انجام کار

7.   تمایل کم به معنویت

8.   ناآرام و همیشه در فکر

9.   دارای وسواس و نگرانی و دودلی

10. بدون توان ریسک

11. انتقام‌جو

12. مجذوب نمی‌شود

13. میل جنسی فراوان ، توان جنسی کم

14. فکر و خیال فراوان

15. بدبین ، حساس ، نگران

16. منظم

17. درون‌گرا

18. اهل جدال و جنجال

19. تیزبین و بادقت

20. لجباز

/ 1 نظر / 6 بازدید
م

این کودن و کوته فکر رو از کجا آوردید؟ جای دیگه نوشتید عاقل اینجا کودن