انسان شناسی از گروه خون
:

 

 

انسانها از نظر گروه خونی به
چهار دسته تقسیم میشوند
:

 

 

A . B . AB .O

 

گروه خونی

A

 

مردمی حساس و فعال میباشند بطوریکه واکنش های روانی در آنها
فوق العاده شدید و عمیق است . بطوریکه واکنشهای روانی در آنها فو ق العاده شدید و
عمیق میباشد . فعالیت را در تنهایی دوست داشته و از فعالیتهای دسته جمعی امتناع
دارند ، مترقی این گروه دانشمند و فیلسوف کمترمجسمه ساز و نقاش فهمیده و متفکر
میشوند .

 

 

 

گروه خونی

B

 

افراد این گروه نیز فعال و اهل مجادله و بحث و گفتگو بوده
مثل گروه خونی { آ } اهل انزوا نیستند و ظاهرا پایبند اتوریته و استقلال جو بوده به
سلیقه شخصی و امیال زیاد ارج مینهند .

 

 

 

گروه خونی

O

 

افرادی معاشرتی و اجتماعی ، مهرطلب به عقیده مردم نسبت به
خودشان بیش از حد ارج مینهند . برای جذب و جلب توجه دیگران در تلاشند . اغلب در
کارهای اجرائی موفق اند زیرا زیاد فعال نبوده و اهل ابتکار و تجسس نیستند
.

 

 

 

گروه خونی

AB

 

این افراد تلفیقی از خصوصیات سه گروه گذشته را دارند . اغلب
دارای خلق و خوی مضطرب و متضاد میباشند . ممکن است خصوصیات یک گروه مثلا { آ } یا {
ب } شدت داشته باشد . مترقی این گروه دانشمند و فیلسوفان میباشن

/ 0 نظر / 44 بازدید