# آنچه_کار_غده_تیروئید_را_کم_کند_سردى_نامیده_مى_شود