# بازتاب‌های_روانی_و_رفتاری_در_افراد_بلغمی_یا_زمستان