# بازتاب‌های_روانی_و_رفتاری_در_افراد_دموی_یا_بهاری