# تشخیص_مزاج،_به_شناخت_نوع_بیماری_و_درمان_کمک_میکند