# تمام_اشیاء_در_عالم_ازچهارعنصر_تشکیل_شده_اند_:_آب_–