# خلط_ماده_ای_است_مرطوب_روان_که_از_غذاها__بوجود_میاد