# داروهای_مسهل_-_یبوست_-_سفتی_مدفوع_-_دیر_کارکردن_شک