# در_طب_سنتی_برای_هر_عضوی_از_بدن_،_مزاجی_در_نظر_گرفت