# روشهای_درست_زندگی_برای_مزاجهای_مختلف_دموی(گرم_وتر