# علایم_چیرگی_چهارخلط_(صفرا،سودا،بلغم_و_خون)_در_بدن