# عناصر_چهارگانه_(به_پارسی_سره_چارآخشج_یا_چهارآخشیج