# مزاج_افراد_دموی_گرم_و_تر_و_رنگ_چهره_آن_ها_قرمز_و_پ